fbpx

Zákonem 65/2022 Sb. se stanovily podmínky udělování dočasné ochrany cizinců v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022.

Dočasnou ochranou se rozumí oprávnění k pobytu na území České republiky podle zákona o dočasné ochraně cizinců za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky v návaznosti na rozhodnutí Rady. Rozhodnutí o dočasné ochraně bude udělovat Ministerstvo vnitra nebo Policie ČR.

Zákon 66/2022 Sb. o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení uvádí v § 2 „Cizinec s dočasnou ochranou se pro účely zákona o zaměstnanosti považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.“ Z tohoto paragrafu vyplývá, že na občany Ukrajiny s dočasnou ochranou budeme při sjednávání pracovněprávních vztahů pohlížet jako na ostatní cizince, kteří u nás mají povolený trvalý pobyt.

Jaký tedy bude postup zaměstnavatele při sjednávání pracovněprávního vztahu s občanem Ukrajiny?

Občan Ukrajiny předloží zaměstnavateli rozhodnutí o dočasné ochraně a zaměstnavatel s ním sjedná pracovní smlouvu nebo některou z dohod mimo pracovní poměr. Doporučuje se sjednávat na dobu určitou, a to maximálně na dobu platnosti víza. O nastoupení cizince do zaměstnání musí zaměstnavatel písemně informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu cizince k výkonu práce na příslušném formuláři. Zaměstnavatel je povinen vést evidenci občanů Evropské unie, jejich rodinných příslušníků, rodinných příslušníků občana ČR a evidenci cizinců, které zaměstnává. Zaměstnavatel je povinen uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území ČR, a to po dobu trvání zaměstnání nebo výkonu práce na území ČR a dále po dobu 3 let od skončení zaměstnávání nebo výkonu práce tohoto cizince.

V jakém jazyce má být taková pracovní smlouva sepsána?

Neexistuje povinnost zaměstnavatele překládat smlouvu do cizích jazyků. Při uzavírání pracovní smlouvy či dohody se zaměstnancem, který nerozumí česky, je však vhodné, aby byla vyhotovena ve dvou jazykových mutacích (primárně česky a dále pak v jazyce, kterému daný zaměstnanec prokazatelně rozumí). Tímto postupem se lze vyhnout následným komplikacím, které přináší pouze česky psaná smlouva nebo smlouva psaná naopak pouze v cizím jazyce a případná budoucí nepochopení plynoucí z obou smluvních stran.

Účast zaměstnanců z Ukrajiny na pojistných

Zaměstnavatel přihlásí občana Ukrajiny, se kterým sjednal pracovněprávní vztah, jenž zakládá účast na pojištění do 8 dnů od nástupu na příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu (nejlépe VZP), kde by mu mělo být přiděleno „rodné číslo“. Jedná se tedy o „standardní“ pravidla stejná jako u „běžných “ zaměstnanců. Výše pojistného bude identická jako u občanů ČR.

Daně u zaměstnanců z Ukrajiny

Ve většině případů půjde zatím o daňové nerezidenty ČR. Pokud u zaměstnavatele dotyčný zaměstnanec učiní prohlášení poplatníka, uplatní si základní slevu na poplatníka a pokud by studoval, tak i sleva na studenta, stejně jako jakýkoli jiné občan z jakékoli jiné země na světě. Ostatní slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti nebude možné zálohově uplatnit (lze jen u rezidentů ČR), i když je možné, že ještě dojde ze strany vlády ke změně zákonů i v této oblasti ve prospěch občanů Ukrajiny.

Pracovně lékařské prohlídky

Pro vstupní prohlídku platí stejná pravidla jako u zaměstnanců z ČR, tedy jinými slovy zákon o specifických zdravotních službách ani jeho prováděcí vyhláška žádnou výjimku u cizinců nepřináší. Před uzavřením pracovního poměru musí být realizována vždy, v případě dohod v souladu se zákonem, tedy jen pro rizikové práce. I v tomto případě je smluvní lékař oprávněn požadovat výpis vydaný praktickým lékařem zaměstnance. Obecně jde o výpis zahraničního lékaře s ověřeným překladem do českého jazyka (s výjimkou slovenštiny, kdy překlad není nutný). Avšak v případě uprchlíků z Ukrajiny se nedá předpokládat, že takovým výpisem budou disponovat. Zákon s takovou situací víceméně nepočítá. Přestože budoucí zaměstnanec nebude schopen výpis zajistit, musí lékař prohlídku provést. Uvedená skutečnost se zaznamená prohlášením cizince do zdravotní dokumentace.

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na adrese: mzdyapp@tcc.cz.

Tomáš Smutný