fbpx

Údaje o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023 jsou uvedeny v předpisu č. 290/2022 Sb., který nabývá účinnosti 1. 1. 2023.

 

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

  • Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 činí 38 294 .
  • Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 činí 1,0530.

Z výše uvedených hodnot, respektive jejich vynásobením a zaokrouhlením výsledné částky na koruny směrem nahoru, vychází jedna z podstatných „konstant“, která ovlivňuje řadu parametrických hodnot mzdové agendy a nazýváme ji průměrnou mzdou pro účely důchodového pojištění.

 

Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění                                                                                                                                  

Z výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu se stanoví průměrná mzda pro účely důchodového pojištění v r. 2023 takto: 38 294 x 1,0530 = 40 323,58 Kč, po zaokrouhlení 40 324 Kč.

 

Redukční hranice nemocenského pojistného pro účely náhrady mzdy / platu / odměny při DPN

Od 1. ledna 2023 se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění a pro výpočet průměrného výdělku pro stanovení výše náhrady mzdy v době prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti / karantény. Jednotlivé redukční hranice se vypočítávají dle postupu uvedeného v § 22 Zákona o nemocenském pojištění. Pro rok 2023 se bude jednat o:

1. redukční hranice v nemocenském pojištění = 1 345 Kč

2. redukční hranice v nemocenském pojištění = 2 017 Kč

3. redukční hranice v nemocenském pojištění = 4 033 Kč

I v roce 2023 bude zaměstnavatel poskytovat náhradu mzdy po dobu prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti / karantény. Pro výpočet náhrady mzdy se redukční hranice pro nemocenské (viz předchozí bod) vynásobí koeficientem 0,175 a zaokrouhlí se na haléře směrem nahoru.           

1. redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN / karanténě = 235,38 Kč

2. redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN / karanténě = 352,98 Kč

3. redukční hranice pro náhradu mzdy při DPN / karanténě = 705,78 Kč

Pro účely výpočtu náhrady mzdy se průměrný výdělek zaměstnance (jedná se o průměrný výdělek používaný pro pracovněprávní účely, tj. pro dovolenou nebo náhradu mzdy) upraví tak, že do částky první redukční hranice se počítá 90 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Z toho vyplývá, že při výpočtu náhrady mzdy se průměrný hodinový výdělek do výše 235,38 Kč započte z 90 %, tj. maximálně 211,842 Kč. Průměrný hodinový výdělek v pásmu 235,38 Kč až 352,98 Kč se započte z 60 %, tj. maximálně 70,56 Kč.

Průměrný hodinový výdělek ve třetím pásmu mezi 352,98 až 705,78 Kč se započte z 30 %, tj. maximálně 105,84 Kč.

Maximální možný průměrný výdělek pro výpočet náhrady mzdy po redukci by tak činil 211,842 + 70,56 + 105,84, tj. 388,24 .

 

Podmínky účasti na nemocenském pojištění

Od 1. ledna 2023 DOCHÁZÍ ke zvýšení rozhodného příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění, a to z částky 3 500 Kč na 4 000 . V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZNP”), se částka rozhodného příjmu zvyšuje od 1. ledna kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu.

Výpočet pro rok 2023: jedna desetina z částky 40 323,58 Kč činí 4,0323 Kč, po zaokrouhlení na celou pětisetkorunu dolů 4 000 .

Tato částka má trojí dopad:

  1. Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění a zároveň příjem při jehož dosažení je založena účast na nemocenském pojištění u zaměstnání malého rozsahu.
  2. Rozhodný příjem pro účast na zdravotním pojištění u DPČ, zaměstnanců pečovatelské služby a členů družstva bez pracovně právního vztahu k družstvu.
  3. Hranice pro uplatnění srážkové daně při neučiněném prohlášení poplatníka k dani §6 odst. 4 b) Zákona o daních z příjmů u tzv. ostatních drobných příjmů.

 

Maximální vyměřovací základ

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení od roku 2012 činí 48násobek průměrné mzdy a bude to tak i v roce 2023.

Pro rok 2023 činí maximální vyměřovací základ: 40 324 x 48 = 1 935 552 Kč.

Připomeňme, že na „chování“ maximálního vyměřovacího základu se nic v praxi nemění. Pokud má zaměstnanec pouze jednoho zaměstnavatele, bude se pojistné odvádět až do doby, kdy zaměstnancův vyměřovací základ dosáhne částky 1 935 552 Kč. Potom se již pojistné na SZ odvádět nebude, a to ani za zaměstnance a ani za zaměstnavatele. Pokud by měl zaměstnanec více zaměstnavatelů, bude se u všech těchto zaměstnavatelů odvádět do doby, než dosáhne jeho vyměřovací základ u každého z nich částky 1 935 552 Kč. Po skončení roku si pak požádá zaměstnanec o potvrzení úhrnu vyměřovacích základů své jednotlivé zaměstnavatele a v případě překročení částky 48násobku průměrné mzdy požádá o vrácení pojistného na SZ nad tuto hranici na OSSZ.

Částka maximálního vyměřovacího základu má i po zrušení tzv. superhrubé mzdy vliv na zdanění příjmů ze závislé činnosti. Do částky 48násobku průměrné mzdy se odvádí daň z příjmů ve výši 15 % a nad tuto hranici ve výši 23 %. V roce 2023 bude sazba 15 % použita u ročních příjmů do částky 1 935 552 (40 324 x 48; v roce 2022 bylo 1 867 728 Kč) a nad tuto hranici se použije sazba daně 23 %.

Sazba daně 15 % u záloh se v roce 2023 použije u příjmu do 161 296 Kč měsíčně (v roce 2022 to bylo do 155 644 Kč) a nad tuto hranici se uplatní sazba daně 23 %.

 

Tomáš Smutný