fbpx

Nemocenské – sociální pojištění

Člen okrskové volební komise je zaměstnancem pověřeného Obecního úřadu.

Z hlediska účasti na nemocenském pojištění a tím pádem placení pojistného na sociální zabezpečení se pojistné hradí jen z příjmů zaměstnanců účastných nemocenského pojištění. Účast na nemocenském pojištění se posuzuje naprosto identicky jako u každého jiného zaměstnance. Pro členy okrskových volebních komisí neplatí žádná výjimka z podmínek účasti na nemocenském pojištění zaměstnanců. Tak jako u každého jiného zaměstnance, tak i u člena okrskové volební komise se musí určit následující:

  • zda je jeho zaměstnání tzv. zaměstnáním malého rozsahu, či nikoli

U členů okrskových volebních komisí není stanovena odměna za kalendářní měsíc ve výši alespoň 3 500 Kč (pro rok 2023 alespoň 4 000 Kč). Člen okrskové volební komise je z důvodu členství v této komisi zaměstnancem alespoň ve dvou měsících. Odměna za tuto činnost je u něj stanovena za celou dobu trvání zaměstnání, nikoliv za jednotlivé kalendářní měsíce, proto je jeho zaměstnání tzv. zaměstnáním malého rozsahu.

  • odkdy dokdy zaměstnání trvá, tj. odkdy dokdy je zaměstnancem

Za vstup do zaměstnání se u člena okrskové volební komise považuje den složení slibu a za den skončení zaměstnání den, v němž okrsková volební komise ukončila činnost (zpravidla 15. dnem po vyhlášení výsledků voleb). Zaměstnání tedy bude u většiny členů těchto komisí trvat ve dvou kalendářních měsících, tj. v září a v říjnu.

  • zda byl člen okrskové komise v daném měsíci účasten nemocenského pojištění či nikoli

Ze zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, v nichž zaměstnání trvalo, pokud započitatelný příjem zaměstnance zúčtovaný do kalendářního měsíce činí alespoň 3 500 Kč (v roce 2023 alespoň 4 000 Kč).

Odměna zúčtovaná po skončení zaměstnání se sčítá s posledním existujícím obdobím zaměstnání a pro účely posouzení účasti se oba příjmy sečtou.

Při těchto podzimních volbách za celou dobu členství v této komisi dosáhne zvláštní odměna výše alespoň 3 500 Kč jen u předsedy, místopředsedy a jednatel komise, a to jen v obci, kde zároveň s volbou do zastupitelstva obce proběhne i volba do Senátu a bude dvoukolová. V takovém případě činí odměna 3 600 Kč u předsedy (v Praze 4 000 Kč) a 3 500 Kč u místopředsedy a zapisovatele (3 900 Kč v Praze).

Pověřený Obecní úřad nemusí zúčtovávat odměnu členům okrskových volebních komisí celou do jednoho kalendářního měsíce, ale může ji rozdělit, tj. například z odměny předsedy komise ve výši 3 600 Kč zúčtuje do září 2 400 Kč a do října 1 200 Kč. V žádném měsíci by tak nebyl předseda komise účasten nemocenského pojištění, neboť z odměny 2 400 Kč a 1 200 Kč se pojistně neplatí. Podmínkou ale je, aby pro daňové účely nebyla odměna 3 600 Kč vyplacena v jednom měsíci.

Bude-li člen komise v rámci výkonu činnosti ve volební komisi účasten nemocenského pojištění, musí jeho zaměstnavatel (v tomto případě Obec) oznámit jeho nástup do zaměstnání, jeho skončení a zároveň vyhotovit ELDP. Dnem nástupu do zaměstnání je v tomto případě vždy den složení slibu.

Zdravotní pojištění

S účinností od 1. ledna 2022 se členové volebních komisí plnících úkoly podle volebních zákonů nepovažují za zaměstnance pohledem zdravotního pojištění. Lze tedy lakonicky konstatovat, že při jakýchkoli volbách, které se v ČR konají, nikdy nepodléhají a podléhat nebudou odměny členů volebních komisí odvodu zdravotního pojištění.

Daně

Odměny členů volebních komisí za výkon funkce jsou vždy příjmem ze závislé činnosti dle §6 odst. 1) písm. a) bodu 2 Zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP). Odměna je považována za funkční požitek ve smyslu ustanovení § 6 odst. 10 ZDP.

Je tedy dále jasné, že na příjmy členů volebních komisí, budeme stran principu zdaňování (srážková/zálohová daň) pohlížet stejnou optikou jakou u jakýchkoli jiných zaměstnanců a jejich příjmů ze závislé činnosti.

Způsob zdanění se bude zcela klasicky odvíjet od dvou faktorů:

  • Učinil dotyčný prohlášení k dani z příjmu dle §38 k odst.4)? Pokud ano tak se bude jeho odměna člena volební komise danit zálohovou daní a bude uplatněna sleva na poplatníka. Pochopitelně pokud je člen volební komise zároveň i zaměstnancem Obce, má zde již prohlášení poplatníka podepsáno a na celé situaci se nic nemění a úhrn všech jeho příjmů (včetně odměny člena volební komise) bude daněn zálohovou daní 15% sazbou v daném kalendářním měsíci.
  • Pokud člen volební komise NEučinil prohlášení k dani z příjmu dle §38 k, je rozhodující výše jeho příjmů za člena volební komise. Pokud bude v daném měsíci zúčtován příjem do 3 500 Kč (v roce 2023 se bude jednat o 4 000 Kč) včetně této částky, dojde ke zdanění formou srážkové daně (15% sazbou). Pokud by došlo k překročení výše uvedené částky dojde ke zdanění zálohovou daní (15% sazbou).

Z výše uvedených textů je zcela patrné, že i příjem členů volebních komisí se v oblasti daní stejně jako v oblasti nemocenského pojistného chová dle identických principů stejně jako jiné typy příjmů, které známe z mzdové agendy. Ve zdravotním pojistném tomu tak není, neb příjem člena volební komise nepodléhá nikdy odvodu zdravotního pojistného.

Pohled ze strany Zákoníku práce

Člen volební komise, který je zaměstnancem, má dle Zákoníku práce nárok na pracovní volno a náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. To tedy znamená, že ve dnech voleb má takový zaměstnanec zároveň náhradu mzdy od svého zaměstnavatele a též odměnu za výkon člena volební komise ze strany Obce. Zaměstnavatel, který svému zaměstnanci poskytne volno a náhradu mzdy, se může posléze obrátit na příslušný Obecní úřad a požádat o refundaci vyplacených náhrad.

Závěrem: Článek byl vázán na podzimní volby v roce 2022. Pokud nastanou nějaké další volby v příštích obdobích, budiž tento článek pro vás vodítkem, jak pracovat s příjmy členů volebních komisí. Pozor však na změnu částky rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojistném ve vazbě na průměrnou mzdu pro účely důchodového pojištění. Rozhodný příjem bude v roce 2023 ve výši 4000 Kč a byl již zmíněn ve výše uvedených textech. Dále je možné, že se v budoucnu pravidla zdanění odměn členů volebních komisí zcela změní a budou například od daně a tím pádem i z obou pojistných osvobozeny (nyní existuje sněmovní tisk 254, kde se právě o takové změně licituje), tedy pozor v budoucnu na případné změny.

Tomáš Smutný