fbpx

Dotaz: 

Jak je to se zdravotním pojištěním v době čerpání otcovské dovolené, která je nově definována v zákoníku práce v § 195a?

Máme povinnost tuto skutečnost oznamovat zdravotní pojišťovně kódem M a kódem U?

Musí být v měsíci čerpání otcovské dovolené dodržen minimální vyměřovací základ 17 300 Kč?

Je podáním žádosti o dávku otcovské poporodní péče současně zaměstnanci omluvena nepřítomnost v práci nebo si musí požádat o otcovskou dovolenou a jakou formou?

S pozdravem Marta

 

Odpověď: 

Stále platí, že čerpá-li zaměstnanec nemocenskou dávku nazvanou otcovská poporodní péče, tak na rozdíl od rodičovské dovolené u žen, tato situace nezakládá účast zaměstnance v kategorii plátce pojistného stát pohledem zdravotního pojištění. Od vzniku výše uvedené dávky jsme dle vyjádření pojišťoven, např.: zde mohli postupovat tak, že zaměstnanec požádá zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou a tím pod kategorii státních zaměstnanců spadne. Důvod výše uvedeného postupu byl způsoben neexistencí překážky na straně zaměstnance z důvodu otcovské poporodní péče. Jednoduše řečeno vznikl kdysi nový typ dávky v nemocenském pojištění, ale nevznikl nový typ překážky v zákoníku práce.

Díky zákonu 358/2022 Sb., jež nabyl účinnosti 1. prosince 2022, již zákoník práce novou překážku pod pojmem otcovská dovolená obsahuje:

§ 195a

Otcovská dovolená

V souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci otcovskou dovolenou. Otcovská dovolená přísluší zaměstnanci po dobu poskytování dávky otcovské poporodní péče podle § 38a až 38d zákona o nemocenském pojištění.

Z pohledu citovaného dotazu a dopadu do zdravotního pojištění je ještě podstatná změna Zákoníku práce v § 191 jenž zní:

§191

Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních předpisů, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu, po dobu mateřské, otcovské nebo rodičovské dovolené,….

Z výše uvedených změn vyplývá, že na rozdíl od let předchozích, zákonodárci konečně zakomponovali „otcovskou“ do zákoníku práce, a to jednak ve vámi zmíněném § 195, ale dále také v § 191, který se pak úzce váže na zdravotní pojistné. A díky této změně dochází k situaci, kdy čerpá-li zaměstnance otcovskou dovolenou, pak tato doba alikvotně snižuje minimální vyměřovací základ, dále jen MVZ, a proto není již více třeba postupovat jako dříve a schovávat otcovskou dovolenou pod rodičovskou. Dříve tato možnost k dispozici nebyla a rodičovská dovolená tak byla (viz pokyny VZP zde)  jediným instrumentem, jak zajistit „nedoplácení“ do MVZ u zaměstnance čerpajícího otcovskou poporodní péči.

Samozřejmě, že je zaměstnanec nadále povinen vás jako zaměstnavatele informovat o skutečnosti, že hodlá čerpat otcovskou dovolenou. Ostatně stejně jako je povinen to provést v případě všech ostatních překážek. Formu zákon neřeší. To je na zaměstnavateli, co bude preferovat: slovně, emailem, písemně. Je to na vás, jak se dohodnete.

Tomáš Smutný