fbpx

Předpis 216/2022 Sb. přinesl podstatnou změnu v oblasti odvodu pojistného na sociální zabezpečení, jenž nabyl účinnosti dne 1. 2. 2023.

Základní princip 

Pokud zaměstnavatel na 8 až 30 hodin/týdně zaměstná rodiče mladších dětí, nezaměstnané, či lidi starší 55 let, může z jejich výdělků odvádět o 5% nižší pojistné na sociální zabezpečení. Cílem je vyšší zaměstnanost v případě zaměstnání v pracovních poměrech, a to u určitých skupin zaměstnanců a zejména pak při zaměstnání těchto zaměstnanců v kratší pracovní době.

Detailní rozbor situace a upozornění na metodické postupy je součástí dříve zveřejněného článku. Dnes se zaměříme na Vaše nejčastější dotazy.

 

Dotaz 1:

Můžeme si uplatnit slevu na pojistném u zaměstnankyně, která pobírá invalidní důchod pro invaliditu I. stupně a zároveň si uplatňujeme zaměstnankyni při odvodu povinného podílu OZP? Pracovní úvazek 30 hodin/týdně. Nejsem si jistá, jestli si můžeme uplatnit slevu na sociálním pojištění a zároveň si snížit odvodu povinného plnění pro Úřad práce. Při semináři se pan lektor zmínil, že sleva na pojistném nejde zároveň uplatnit se sníženým odvodem povinného podílu u stejné zaměstnankyně.

Petra

Odpověď 1:

To je podle mého názoru nesmysl, nic takového v zákoně uvedeno není. Jediná globální omezení, kdy sleva nelze uplatnit, souvisí s níže uvedenými situacemi:

  • zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 ZZ, je v pracovním poměru k zaměstnavateli, který je zaměstnavatelem uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 ZZ, pokud by slevu uplatňoval tento zaměstnavatel, nebo
  • je zaměstnanec uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhradu mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvků v době částečné práce podle § 120e odst. 5 ZZ (tzv. kurzarbeit).

Ale ani jedna ze situací však není Váš případ, tedy slevu uplatňovat na dotyčného zaměstnance samozřejmě můžete!

 

Dotaz 2:

Pokud počítám, že zaměstnanec při počtu odpracovaných hodin 46 má příjem například 21 331 Kč, spočítám si jeho hodinový příjem 463,7173913043…je nějak dané zaokrouhlení? Aby se to pak dobře srovnalo s tím maximálním hodinovým příjmem, který je dán v podmínkách.

Romana

Odpověď 2:

Zaokrouhlování konkrétně tohoto stropu se nikde taxativně neřeší.  Onen odstavec zní přesně takto: 

Sleva nenáleží když

b) Úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci je vyšší než 1,15 % x 40 324 = 463,726 Kč/hod.

Pokud máš tedy konkrétní případ: 21 331/46 = 463,71739 Kč/hod., tak si výše uvedené podmínce vyhověla, protože si ten strop nepřekročila.

 

Dotaz 3:

Dle úvazkového listu má paní učitelka sjednaný úvazek například 28 hodin týdně. V jednom týdnu jí dají suplování čili doplnění do úvazku (do 40 hodin), takže v daném týdnu bude mít třeba 33 hodin. Ale v součtu za měsíc se s odpracovanou dobou i s tím suplováním vejde do limitu 138 hodin.  Mohu uplatnit slevu?  Nevím, zda ty podmínky platí současně, nebo větší váhu má těch 138 hodin.

Gabča

Odpověď 3:

To, že dotyčná odpracuje nějaké hodiny nad rámec své kratší týdenní pracovní doby, ničemu nevadí. Základní podmínkou je její „úvazek“, tzn. rozsah ve smlouvě sjednané kratší pracovní doby (pokud je tato v limitech 8 až 30 hod/týden, je podmínka splněna). Ve tvém případě je rozsah kratší pracovní doby 28 hodin/týden. Obě podmínky, tedy jak výše uvedená, tak druhá představující limit „odpracované doby“ max. 138 hodin/měsíc musí platit současně. Pokud jsou splněny i podmínky ve vazbě na maximální částku vyměřovacího základu a částku přepočteného vyměřovacího základu na hodinu, můžeš slevu bez problémů uplatnit. Pochopitelně dotyčná musí spadat do nějaké z kategorií osob, jichž se sleva týká (např.: péče o dítě do 10 let atd.), ale to je předpokládám jasné.

 

Dotaz 4:

Týdenní úvazek 8-30 hodin/týdně. Myslí se tímto průměrný počet hodin? Jde o to, že máme u všech pracovních poměrů pružnou pracovní dobu – vyrovnání měsíční (4 týdny). Je tedy možné uplatnit slevu na úvazek, když tento zaměstnanec splňující parametry (ve smlouvě uvedeno 30 hodin týdně, péče o dítě do 10 let)? Bude mít 1. týden odpracováno 40 hodin za první týden a za druhý týden 20 hodin a za celý měsíc vše na konci vyrovná na 130 hodin. Je tato možná varianta?

Podobně toto máme u zkrácených nerovnoměrných, kde také má zaměstnanec 1. týden 2x11 hodin a druhý má 3x11 hodin a opět se vleze do 130 hodin měsíčně.

Monika

Odpověď 4:

Ano, můžeš slevu uplatnit, vychází se ze sjednané pracovní doby uvedené ve smlouvě a toho, co rozvrhuješ na bázi týdenní pracovní doby a ty rozvrhuješ 30 hodin/týden. Druhý případ je o tom stejném, jak jsem psal. Jde o to, co v průměru na týden ve vyrovnávacím období rozvrhuješ a až druhý faktor je hlídání celkové odpracované doby celkově a to je 138 hodin max./měsíc. Obě podmínky musí být splněné.

 

Dotaz 5:

Máme zaměstnankyni se 4 hodinovým denním úvazkem, má dítě ve věku do 10 let. Rádi bychom si uplatnili slevu na pojistném. Co přesně znamená péče o dítě do 10 let? Rovná se to: mít dítě do 10 let?

Dagmar

Odpověď 5:

4 hod/den = při pěti pracovních dnech/týden = kratší pracovní doba v rozsahu 20hod/týden. Tím je podmínka kratší pracovní doby splněna.

K Vašemu druhému dotazu „Co přesně znamená péče o dítě do 10 let? Rovná se to mít dítě do 10 let?“ 

sděluji:

V podstatě ano, znamená to „mít dítě do 10 let“, kde slovo „mít“ znamená:

Být rodičem

nebo

Mít dítě nějak „přiděleno“ skrze rozhodnutí příslušného orgánu a o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů se pro účely tohoto zákona považuje rozhodnutí soudu o:

a) svěření dítěte do péče jiné osoby

b) osvojení dítěte

c) předání dítěte do péče budoucího osvojitele

d) předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením

e) jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte

f) svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu

g) svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči

h) nařízení předběžného opatření o péči o dítě

 

Dotaz 6:

Mám jeden oříšek. Paní má zkrácený úvazek (15 hodin), pečuje o vnuka, který jí a manželovi (dědovi) byl soudem svěřen do péče. Nyní čtu ve mzdové účetní str. 5: „pečuje-li o dítě sourozenec nebo babička, nárok na slevu na ně zaměstnavatel nemá" . Dosud jsem myslela, že ano. Jak to je?

Monika

Odpověď 6:

To je ale jiný případ než ten, co uvádíš. Pokud je babičce/dědovi jejich vnuk svěřen soudem do péče nahrazující péči rodičů, tak je podmínka splněna. To, co je ve mzdové účetní (nemám ji před sebou), je zcela určitě stav, kdy babička nemá takové dítě svěřeno do péče, a proto sleva nenáleží.

 

Dotaz 7:

Chtěla bych Vás poprosit o radu, zda jsem správně pochopila Slevy na pojistném od 1. 2. 2023. Tato sleva se týká pouze zaměstnanců se zkráceným pracovním úvazkem? Mám zaměstnankyni s pracovním týdenním úvazkem 30 hodin a má dítě ve věku 6 let. Sleva se může uplatnit na základě vyplnění formuláře z ČSSZ? Pokud mám zaměstnance ve věku nad 55 let, ale s týdenní pracovním úvazkem 40 hodin, tak u něho už slevu nelze uplatnit?

Martina

Odpověď 7:

První případ je úplně v pořádku a slevu uplatnit můžete, protože je splněno to, že dotyčná v tomto případě pečuje o dítě mladší 10 let a zároveň pracuje v kratší pracovní době.

Slevu u druhého případu uplatnit nelze, dotyčný by musel mít úvazek alespoň 8 hodin/týden, a ne více než 30 hodin/týden. Plný úvazek 40 hodin/týden a uplatnění slevy je možné jen v případě zaměstnance mladšího 21 let.

 

Dotaz 8:

Zaměstnáváme paní Petru na HPP s týdenním úvazkem 30hodin/týdně. Její dcera Linda (19 let a studuje SŠ) je bohužel nevidomá. Dle posouzení nároku o příspěvek na péči spadá do III. stupně závislosti. Můžeme u paní Petry uplatňovat slevu na pojistném? Pokud manžel paní Petry pracuje též na zkrácený úvazek u jiného zaměstnavatele, může si jeho zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném na tutéž osobu (Lindu)?

Lenka

Odpověď 8:

Pokud jsou oba rodiče vedeni u úřadu práce jako osoby, které o dceru vyžadující pomoci jiné osoby pečují, může být na oba rodiče uplatněna sleva na pojistném. Obdobně to platí u péče o dítě mladší 10 let. Také na oba rodiče může být sleva uplatněna z důvodu takové péče.

Tomáš Smutný