Komplexní diagnostický program zaměřený na zmapování stávající úrovně klíčových kompetencí, na zjištění rozvojového potenciálu a na posílení motivace k dalšímu rozvoji skrze aktivní práci se sebenáhledem. Jedná se o kombinaci aktivit jako jsou modelové situace, interview, případové studie, dotazníky a testy.

Development centrum (DC) je svou konstrukcí zaměřeno zejména na práci s účastníky, jejich sebenáhledem a s motivací k dalšímu rozvoji, čehož je dosaženo:

  • samotným zážitkem – zkušeností s řešením nových a náročných situací,
  • následnou diskuzí po jednotlivých cvičeních využívajících prvky reflexe ze strany účastníků,
  • rozsáhlou a podrobnou zpětnou vazbou s možností přesahu do koučování,
  • poskytnutím písemného výstupu zahrnujícího jak popis výkonu během programu a jeho jednotlivých částí, ale zejména pak konkrétní doporučení pro účastníka a jeho další rozvoj.

Chci vidět všechny metody a nástroje, které používáte pro rozvoj a vzdělávání