fbpx

Dotaz:

Rád bych se ještě vrátil ke svému dotazu ze semináře. Jde mi o to určování pořadí srážek v případech, kdy přišel nový zaměstnanec od jiného zaměstnavatele a má několik exekucí od několika exekutorů. Toto řešíme často a nejsem si někdy jistý, jak to udělat co nejlépe. Nový zaměstnanec před nástupem obvykle běžící exekuce zatajuje a zápočtový list nepřinese. Pak po přihlášení zaměstnance začnou postupně chodit exekuce od několika exekutorů. Jakmile se ale začnou scházet exekuce od několika exekutorů, ta pořadí už se mohou různě prolínat a snadno se asi může stát, že nastavíme pořadí jiné než měl předchozí zaměstnavatel. Nebo o některé exekuci nevíme a přijde až později a my už jsme spočítali mzdy a srazili jako první jinou exekuci, ačkoliv ta nově příchozí například byla jasně prvotně doručena dříve a měla tedy být sražena tato nově doručená. Takže se asi snadno může stát, že místo, aby se u nového zaměstnavatele pokračovalo ve srážení první došlé exekuce, toto se přeruší a začne se srážet jiná exekuce třeba i jinému exekutorovi. Exekutoři se pak ozývají, proč jim nechodí srážky na určitou exekuci, když od předchozího zaměstnavatele chodily. My ale nemůžeme vědět, kdy byla která exekuce prvotně doručena a v jakém pořadí je srážel předchozí zaměstnavatel a jaké pořadí je tedy správné. Jak nejlépe při tomto postupovat? Srážet, jak si to myslíme a nějaký čas jen deponovat a čekat, jestli ještě něco nepřijde a až pak to odesílat? Může se ale stát, že z důvodu špatného pořadí byly sraženy jiné částky, než měly být. Pak to nějak ručním zásahem zvýšením nebo snížením příští srážky porovnat a odeslat na jiný účet než původně stanovený?

Lze vůbec určit legislativně správný postup? Asi těžko, že? Vznikla tam zkrátka ta chyba, že nemáme zápočtový list s pořadím srážek od předchozího zaměstnavatele. Bohužel asi nemáme "páky", jak toto od předchozího zaměstnavatele vyrazit. V dnešní personální situaci asi nelze kvůli tomu uchazeče nepřijmout.

Děkuji předem za případný komentář a přeji hezký den

Miloš

Odpověď:

Neznalý plátce mzdy by se mohl mylně domnívat, že pořadí všech exekucí (zbrusu nových i převzatých od předchozích plátců mzdy) se řídí jednotně dnem, kdy mu byly doručeny. To je ovšem obrovský omyl! Takové pravidlo platí pouze pro určení pořadí nově zahájených exekucí, jejichž časové pořadí se skutečně odvozuje ode dne doručení exekučního příkazu srážkami ze mzdy či usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy tomuto plátci mzdy.

V případě převzatých exekucí od předchozích plátců mzdy, které přebírá nový plátce mzdy, se pořadí nikdy neřídí dnem, kdy se o tom nový plátce mzdy dozví (ať již ze zápočtového listu, od povinného či z rozhodnutí o změně plátce mzdy). Pořadí takto převzatých exekucí se totiž v souladu s § 280 odst. 3 OSŘ odvozuje právě ode dne doručení exekučního příkazu srážkami ze mzdy či usnesením soudu o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy historicky prvnímu plátci mzdy v řadě, k čemuž mohlo dojít i před mnoha lety. Datum doručení (jediného) exekučního příkazu prvnímu plátci mzdy tudíž trvale určuje pořadí nařízené exekuce i vůči všem dalším plátcům mzdy, kteří budou v důsledku změny plátce mzdy pokračovat v provádění exekuce srážkami ze mzdy povinného. Předložení zápočtového listu, sdělení informací povinným nebo doručení rozhodnutí o změně plátce mzdy je pro nového plátce mzdy pouze impulsem pro provádění neukončené exekuce převzaté od předchozího plátce mzdy, ale nemá na pořadí pokračující exekuce vůbec žádný vliv.

Poznámka:

Pokud se stane to, co je v dotazu zmíněno: dotyčný tvrdí, že nedisponuje zápočtovým listem, nebo jej ztratil, tvrdí že exekuce nemá a podobně, tak je na místě si tuto skutečnost od zaměstnance nechat písemně stvrdit. Hlavním důvodem je, aby později bez vší pochybnosti bylo jasné, že zaměstnavatel udělal maximum proto, aby se o srážkách dozvěděl.

Všechny pokračující exekuce převzaté od předchozích plátců mzdy jsou ze své povahy vždy starší a mají lepší pořadí než nové exekuce nařízené exekučním příkazem srážkami ze mzdy až u nového plátce mzdy. To platí logicky i pro srážky ze mzdy na základě dohod či na základě zákona, které byly u nového plátce mzdy zahájeny. Jejich včasným sjednáním či zahájením se nový plátce mzdy uchrání pouze před budoucími novými exekucemi, ale závod s převzatými pokračujícími exekucemi již předem samozřejmě prohrál. Plátce mzdy proto musí velmi pečlivě rozlišovat mezi novou a převzatou exekucí a musí umět z předaných údajů ohledně převzaté exekuce zjistit její pořadí. Vychází přitom z údaje o doručení exekučního příkazu prvnímu plátci mzdy, jenž bývá v zápočtovém listu či v rozhodnutí o změně plátce mzdy zpravidla vyjádřen slovy „pořadí exekuce se řídí dnem ..." nebo slovy: „datum rozhodné pro pořadí exekuce je …“. Na základě tohoto klíčového údaje pak přestane provádět případné srážky ze mzdy pro doposud vymáhané pohledávky s horším pořadím a začne je provádět pro právě převzatou pohledávku s lepším časovým pořadím. A dokonce pokud u sebe drží deponované srážky určené pro pohledávky s horším časovým pořadím, použije je v odpovídajícím rozsahu rovněž ve prospěch převzaté pohledávky s lepším časovým pořadím, přestože tyto srážky deponoval v době, kdy o převzaté exekuci ještě neměl nejmenší tušení. Pro zjednodušení si přitom může představit, jak by v předchozích měsících postupoval při provádění srážek, kdyby o převzaté exekuci věděl od samého počátku.

Tento „jednoduchý“, ale z pohledu neznalého plátce mzdy mnohdy překvapivý princip, je pro změnu plátce mzdy charakteristický. Poměrně složitý mechanismus změny plátce mzdy je postavený na myšlence stále trvající exekuce v pořadí exekucí tak, jak šly v čase za sebou.

V tomto článku nejsou rozebírány všechny možné situace spadající pod institut „Změna plátce mzdy“, ale v návaznosti na dotaz uveďme jen postup zaměstnavatele, jemuž jsou postupně doručovány rozhodnutí o změně plátce mzdy v situaci, kdy o exekucích svého nového zaměstnance neměl ani ponětí.

Tak za prvé, pokud nový zaměstnanec nepředloží zápočtový list, necháme si to tuto skutečnost, jak bylo uvedeno výše, od něj písemně stvrdit. Dále pak platí, že starý a nový plátce mzdy nejsou vůbec oprávněni spolu ohledně srážek ze mzdy přímo komunikovat (neplatí pro specifický případ provádění srážek z nemocenského pojistného), a proto nepřichází vůbec komunikace vůči předchozímu plátci do úvahy!

Potom tedy přistupujeme k zaměstnanci tak, jako by žádné exekuce neměl. Následně tak, jak uvedl pan Miloš, začnou exekutoři doručovat rozhodnutí o změně plátce mzdy jímž seznámí nového plátce mzdy s dosavadním průběhem srážek, jejich výši, datu doručení prvnímu plátci atd. a vyzve jej k pokračování. Exekuční orgán však při tvorbě svého rozhodnutí může zjistit na základě neúplných informací od předchozího plátce, že nemá všechny potřebné informace a potom postupuje tak, že vydá pouze „rozhodnutí o změně plátce mzdy“ i bez uvedení srážek s tím, že až následným rozhodnutím toto doplní či upraví. V takovém případě exekuční orgán nařídí deponaci prováděných srážek ze mzdy, přestože nabytí právní moci je již dávno historicky dané. Vyplácení deponovaných srážek je pak vázáno nezvykle až na doručení vyrozumění o nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o změně plátce mzdy. Běžně se pak může stát, že pokud by zaměstnavatel prováděl deponaci srážek a poté zjistil na základě doručení dalšího rozhodnutí o změně plátce mzdy jiného exekutora, že dříve deponované pohledávky vlastně neměly být deponovány, protože nově doručené rozhodnutí je vázáno na starší pohledávku, je nutné takto alokované prostředky vzít v potaz a aktivovat tuto nově došlou pohledávku a pro ni dané prostředky alokovat dle typu této „nově došlé“ pohledávky. Pokud by se ale nejednalo o deponované pohledávky, tedy dané prostředky již odešly na bankovní účty (rozhodnutí o změně plátce mzdy již nabyly právní moci) a nyní doručené další rozhodnutí o změně plátce mzdy sděluje, že nějaké pohledávka má vyšší pořadí, nebude se zaměstnavatel k těmto vyplaceným částkám již více vracet.

Správný legislativní postup je tedy dán, byť nepatří zcela jistě mezi ty nejjednodušší.

K tématu srážky ze mzdy se připravuje on-line kurz, ve kterém Vám Tomáš Smutný vysvětlí danou problamatiku. Můžete se na něj přihlásit na tomto linku. Kurz se bude konat 22. 6. 2021 od 9:00. Cena kurzu je 2 000 Kč bez DPH.