Co vlastně je chráněný účet?

Chráněný účet se bude týkat čistě a jen zaměstnanců (povinných) jimž jsou prováděny exekuce. Chráněný účet bude fungovat podobně jako jakýkoliv jiný běžný účet v bance, jen s jedním rozdílem: exekutor nebude moci finanční prostředky na tomto účtu zablokovat. Finanční prostředky na chráněném účtu budou po celou dobu plně k dispozici pouze pro majitele účtu. Tím bude zamezeno výše uvedenému dvojímu postihování příjmů zaměstnanců, kteří mají exekuce, a bude jim tak zajištěno praktické fungování v běžném životě.

Právní úprava chráněného účtu je obsažena v § 304c až § 304e zákona č. 99/1963 Sb., (dále jen „OSŘ"), kam byla vložena novelou provedenou zákonem č. 38/2021 Sb. Právní úprava, kterou novela přináší, nabývá účinnosti od 1. července 2021.

Primárním cílem Chráněného účtu je ochrana pouze takových příjmů, které nelze exekučně postihovat tj.: (např. cestovní náhrady nebo tzv. stravenkový paušál), nebo příjmů, z nichž již byla provedena příslušná srážka, jako je třeba právě mzda a nebo dalších plnění z nichž nelze srážet. Jedná se např. o: stravenkový paušál, daňový bonus, mimořádný příspěvek v karanténě, cestovní náhrady, příspěvky na bydlení atd.

Aby nedocházelo ke zneužívání chráněného účtu pro jiné účely, je právní úprava nastavena tak, že na chráněný účet bude peněžní ústav připisovat pouze platby z předem označených zdrojů, kterými mohou být pouze příjmy od „dlužníka“ povinného. Aby byla banka schopna spolehlivě identifikovat platby od těchto „u dlužníka chráněných příjmů" povinného, je třeba bance určit konkrétní účty, z nichž budou „chráněné příjmy" do banky na účet dotyčného přicházet. A tady již každý z vás patrně tuší, v čem bude nová povinnost zaměstnavatele vězet.

Nová povinnost zaměstnavatelů

V praxi půjde o to, že se na zaměstnavatele (plátce jiného příjmu nebo obecně dlužníka z chráněného příjmu) bude moci obrátit zaměstnanec, případně i exekutor s písemnou žádostí o vystavení potvrzení. Zaměstnavatel bude muset potvrzení vystavit bez zbytečného odkladu a uvést v něm předepsané údaje (zejména identifikaci zaměstnavatele + IČO, zaměstnance, číslo účtu, z něhož je příjem odesílán a číslo účtu, na který je tento příjem zasílán, ale i datum vystavení potvrzení). Potvrzení se bude vystavovat na předepsaném formuláři, jehož vzor zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti zde.  

Zaměstnavatel (případně plátce jiného příjmu nebo obecně dlužník z chráněného příjmu) je povinen ode dne vystavení potvrzení do dne, kdy mu zaměstnanec doručí potvrzení z banky o zániku chráněného účtu, vyplácet z účtu uvedeného v potvrzení pouze příjmy, které mohou být chráněny. Zpravidla se tedy bude jednat o mzdu nebo jiné příjmy nahrazující odměnu za práci, příp. o příjmy uvedené v § 299 OSŘ. Tímto je tedy vyloučeno, aby zaměstnavatel z účtu uvedeného v potvrzení odesílal zaměstnanci jakékoliv jiné platby, například půjčku atd. Není pochopitelně vyloučeno, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodl na jiném způsobu zasílání výplaty, ať již v hotovosti, složenkou, nebo zasíláním na jiný zaměstnancem určený účet podle § 143 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. Podstata výše uvedené povinnosti vyplácet z účtu uvedeného v potvrzení pouze příjmy, které mohou být chráněny, je dána ve prospěch zaměstnance, aby jeho příjem (resp. jeho nezabavitelná část) mohl být chráněn. Pokud se však z jakéhokoli důvodu rozhodne zaměstnanec jinak, nelze mu v tom pochopitelně bránit.

O tématu srážky ze mzdy bude komplexně hovořit Tomáš Smutný na svém on-line kurzu, který se koná 22. 6. 2021. Na kurz se můžete přihlásit přes tento link. Cena kurzu je 2 000 Kč bez DPH.