Nově zaváděná sleva na dani vychází ze změny exekučního řádu a bude se týkat nízkých pohledávek, jejichž exekuce bude zastavena.

Aby bylo možné pochopit „kde“ se tato sleva vzala, je zapotřebí obšírněji popsat změny exekučního řádu. Novela exekučního řádu ukládá povinnost exekutorům, aby do tří měsíců od nabytí její účinnosti vyzvali oprávněné ke složení zálohy na náklady exekuce u následujících vymáhaných pohledávek:

  • vymáhaných v exekučních řízeních podle exekučního řádu, přičemž tato řízení probíhala po dobu alespoň tří let přede dnem nabytí účinnosti novely,
  • v době zahájení řízení se jednalo o pohledávku oprávněného nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslušenství,
  • současně v těchto řízeních v posledních třech letech přede dnem účinnosti novely nebylo nic vymoženo.

Oprávněný bude následně vyzván, aby složil ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy zálohu na náklady exekuce. Nesloží-li oprávněný ve stanovené lhůtě zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci zastaví. A právě tato situace, kdy oprávněný nesloží zálohu na náklady exekuce bude tou, která založí nárok oprávněného na novou slevu na dani v jeho prospěch. 

Oprávněnému za zastavenou exekuci náleží tedy náhrada ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství. Bylo-li na jistinu pohledávky v řízení před zastavením exekuce něčeho vymoženo, pak se náhrada snižuje o výši uhrazené částky. O přiznání této náhrady rozhodne exekutor v usnesení o zastavení exekuce.

A právě tato náhrada nebude poskytována v peněžním plnění, ale formou slevy na dani z příjmů.

Oprávněný věřitel, kterému exekutor přizná v rozhodnutí náhradu za zastavenou exekuci, bude moci tuto náhradu uplatnit jako slevu na dani z příjmů, a to formou slevy za zastavenou exekuci.

Daň poplatníka vypočtená za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání (roční zúčtování), se sníží o slevu za zastavenou exekuci.

Novela zákona o daních z příjmů stanovuje pro tuto novou slevu za zastavenou exekuci podmínky, které vychází z novely exekučního řádu. Výše slevy odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla pohledávka nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslušenství, a která probíhala po dobu alespoň tří let přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb. z důvodu, že v těchto třech letech nebyla tato pohledávka vymožena ani z části.

Vzhledem k tomu, že výše náhrady činí 30 % z vymáhané pohledávky a maximální hodnota pohledávky je 1 500 Kč, je jasné, že maximální sleva za jednu zastavenou exekuci bude ve výši 450 Kč (30 % z 1 500 Kč).

Slevu budou moci uplatnit fyzické i právnické osoby. V případě fyzických osob bude možno uplatnit slevu v daňovém přiznání i ročním zúčtování. Zaměstnanec zaměstnavateli nárok na slevu za zastavenou exekuci doloží usnesením o zastavení exekuce. Slevu za zastavenou exekuci půjde však uplatnit pouze za zdaňovací období, ve kterém exekutor náhradu přizná. Pokud tedy poplatníkovi nevznikne za příslušné období daňová povinnost, slevu na dani za zastavenou exekuci nebude mít vůči čemu uplatnit, a sleva tím pádem propadne. V takovém případě oprávněný věřitel nedostane za zastavenou exekuci vlastně vůbec nic.