Půjde o shodný postup s jarní variantou mimořádného příspěvku, jen s těmito dvěma odlišnostmi:

  • Mimořádný příspěvek v karanténě na jaře nepříslušel těm zaměstnancům, jimž byla nařízena karanténa v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí (s výjimkou pracovních/služebních cest). Tato (dle Senátu diskriminační podmínka) v návrhu chybí, což je dle mého názoru pozitivní informace.
  • Délka poskytování mimořádného příspěvku nebude jen na dva měsíce, jak tomu bylo na jaře, ale navržená působnost je od listopadu 2021 až do června 2022.

Mimořádný příspěvek bude příslušet nejdříve od 1. 11. 2021 těm zaměstnancům (lépe řečeno pracovněprávním vztahům zaměstnanců), v rámci kterých přísluší i náhrady mzdy (platu), respektive odměny z dohod mimo pracovní poměr, a to v době nejdéle prvních 14 dní takové nařízené karantény/izolace.

Každý pracovněprávní vztah (dále jen PPV) zaměstnance se posuzuje samostatně. Tedy například, když bude mít zaměstnanec u téhož zaměstnavatele jak pracovní poměr (nemocensky pojištěný), tak zároveň paralelně běžící a též nemocensky pojištěnou dohodu o provedení práce a bude-li zároveň v karanténě v rámci obou PPV (což by se mělo logicky stát), bude mít zaměstnanec nárok na mimořádný příspěvek až 370 Kč/kalendářní den trvání karantény v rámci obou PPV.

Mimořádný příspěvek tedy nepřísluší takovému zaměstnanci, jemuž byla nařízena karanténa před datem 1. 11. 2021 přesto, že karanténa v listopadu trvá.

1. Příklad: Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 10 dní od 23. 10. do 2. 11. 2021.

Řešení: Na příspěvek nárok není, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. 11. 2021.

2. Příklad: Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 15 dnů od 31. 10. do 14. 11. 2021.

Řešení: Na příspěvek nárok není, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. listopadem 2021 a celá v časovém okně prvních 14 kal. dní uplynula přede dnem účinnosti zákona, tj. přede dnem DD. MM. 2021. (zatím nebyl zveřejněn ve Sbírce zákonů).

3. Příklad: Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 14 dní od 2. 11. do 15. 11. 2021. Pátý den karantény měl pozitivní test na Covid-19 a lékař mu nařídil izolaci od 7. 11. do 21. 11. 2021.

Řešení: Zaměstnanci vznikne nárok na příspěvek, neboť mu byla nařízena karanténa 2. 11. 2021. Karanténou podle mimořádného zákona č. xxx/2021 Sb. se rozumí i izolace a z pohledu tohoto zákona se jedná o jednu pokračující událost. Karanténa trvá nepřetržitě od 2. 11. do 21.11. Příspěvek tedy přísluší od 2. 11. do 15.11. 2021.

Výše příspěvku a jeho výpočet

Zaměstnanci přísluší příspěvek 370 Kč/den nejdéle po dobu prvních 14 kalendářních dní trvání nařízené karantény. Pozor: jsou tím myšleny skutečně kalendářní dny bez vazby na vypsané směny zaměstnanců. Pokud však součet mimořádného příspěvku a standardně poskytované náhrady mzdy/platu, odměny z dohody mimo pracovní poměr u konkrétního PPV zaměstnance přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Jinými slovy to znamená, že náhrada mzdy z důvodu karantény společně s mimořádným příspěvkem mohou být maximálně 90 % průměrného výdělku dotyčného PPV.

Příklad pro „nižší“ průměrný výdělek:

Zaměstnanec pracuje v rámci nemocensky pojištěného pracovního poměru. Má rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, a to tak, že jeho směny jsou 8 hodin dlouhé každý den od pondělí do pátku. V sobotu a v neděli má volno. Průměrný výdělek dotyčného k datu 1. 10. 2021 je 100,34 Kč/hod. Po odpracování směny dne 14. listopadu je mu nařízena karanténa na 14 dní. Určete výši mimořádného příspěvku v karanténě.

Řešení:

Snímek obrazovky 2021-11-30 v 10.36.29.png

Příklad pro „vyšší“ průměrný výdělek:

Zaměstnanec pracuje v rámci nemocensky pojištěného pracovního poměru. Má rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, a to tak že jeho směny jsou 8 hodin dlouhé každý den od pondělí do pátku a dny sobota a neděle má volno. Průměrný výdělek dotyčného k 1. 10. 2021 je 187,34 Kč/hod. Po odpracování směny dne 14. listopadu je mu nařízena karanténa, která trvá 14 dní. Určete výši mimořádného příspěvku v karanténě.

Řešení:

Snímek obrazovky 2021-11-30 v 10.37.11.png

Další informace k mimořádnému příspěvku

Písemný doklad o zúčtovaném příspěvku

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující rovněž údaje o zúčtovaném příspěvku. Vzhledem k tomu, že je dále odkazováno na Zákoník práce a konkrétně §142, je patrné, že bude-li příspěvek vizualizován např. ve formě mzdové složky případně jinou adekvátní formou, bude dostatečné pro účely takového potvrzení to, že je součástí výplatního lístku, který je pak takovým potvrzením sám o sobě.

Zápočet příspěvků na pojistném na sociální zabezpečení

Zaměstnavatel odečte z částky pojistného na sociální zabezpečení odváděného za kalendářní měsíc částku, kterou zúčtoval zaměstnancům na příspěvku. V případě chyby nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény.

Zaměstnavatel bude reflektovat odečet z pojistného v novém tvaru výkazu Přehled o výši pojistného (dále jen PVPOJ), jedná se o aktuálně používanou větu XML tvaru výkazu. Připomeňme legislativní povinnost zasílání tohoto výkazu čistě v digitální podobě, nikoli podobě papírové.

Pokud by nastala situace typická zejména u malých organizací, kdy suma vyplacených mimořádných příspěvků bude vyšší než odvod pojistného, bude tento rozdíl přeplatkem na pojistném. A aby odpadla další administrativní zátěž s tím spojená, bude přímo výkaz PVPOJ v novém tvaru představovat žádost o úhradu přeplatku. Nebude tedy třeba provádět další akce a ČSSZ na základě výkazu PVPOJ vrátí přeplatky do 60 kalendářních dnů. Dojde-li k nesprávnému započtení mimořádných příspěvků, bude se jednat o dluh na pojistném se vším, co k tomu náleží!

Karanténu, náhrady mzdy ve standardním plnění 60 % redukovaného průměrného výdělku, bude možné nadále zahrnovat do programu Antivirus A (platí do konce roku 2021 a bude patrně opět prodloužen).

Mimořádný příspěvek je plnění od daně osvobozené, a tím pádem nepodléhá ani odvodu sociálního a zdravotního pojistného.

Mimořádný příspěvek není součástí čisté mzdy a není možné jej postihnout exekucí/insolvencí, a to ani díky §312 OSŘ.

V dalším příspěvku se můžete snad konečně těšit na to, jak se na sebe váží/neváží konkrétní typy sociálních událostí. Myšleno DPN, Karanténa, Izolace. To zatím neví asi nikdo přesně.