fbpx

Nakonec s platností od 1. prosince 2021 se nám do mzdové agendy vrátí Mimořádný příspěvek v karanténě/izolaci (tzv. „Izolačka“). Předpis zatím stále nebyl integrován ve Sbírce zákonů, prošel Sněmovnou s pozměňovacími návrhy, které lze koncentrovat do dvou změn:

 • platnost od 1. prosince 2021 (původně od 1. listopadu 2021);
 • účinnost do 28. února 2022 (původně do červena 2022).

Nyní míří předpis do Senátu a poté jej ještě musí podepsat prezident. Vše je součástí sněmovního tisku, který o této změně pojednává a je označen číslem 50.

Jak to tedy nakonec bude?

Stále platí, že půjde de-facto o shodný postup s jarní variantou mimořádného příspěvku, jen s touto odlišností:

 • Mimořádný příspěvek v karanténě na jaře nepříslušel těm zaměstnancům, jimž byla nařízena karanténa v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí (s výjimkou pracovních/služebních cest). Tato, tehdy dle Senátu diskriminační podmínka, v návrhu chybí, což je dle mého názoru pozitivní informace.

Mimořádný příspěvek bude tak příslušet nejdříve od 1. 12. 2021 těm zaměstnancům, lépe řečeno pracovněprávním vztahům zaměstnanců, v rámci kterých přísluší i náhrady mzdy (platu), respektive odměny z dohod mimo pracovní poměr, a to v době nejdéle prvních 14 dní takové nařízené karantény/izolace.

Každý pracovněprávní vztah (dále jen PPV) zaměstnance se posuzuje samostatně. Tedy například, když bude mít zaměstnanec u téhož zaměstnavatele jak pracovní poměr (nemocensky pojištěný), tak zároveň paralelně běžící a též nemocensky pojištěnou např.: dohodu o provedení práce a bude-li zároveň v karanténě v rámci obou PPV (což by se mělo logicky stát), bude mít zaměstnanec nárok na mimořádný příspěvek až 370 Kč/kalendářní den trvání karantény v rámci obou PPV.

Mimořádný příspěvek tedy nepřísluší takovému zaměstnanci, jemuž byla nařízena karanténa před datem 1. 12. 2021 přesto, že karanténa v prosinci trvá, ale pozor na teoretický případ (viz příklad 2!).

Zvláštní roli zde bude hrát přesné datum integrace předpisu do Sbírky zákonů. V případě, kdy by to bylo datum 13. prosince nebo nižší. Viz příklady níže.

Příklad 1: Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 10 dní od 23. 11. 2021 do 2. 12. 2021.

Řešení: Na příspěvek nárok není vůbec žádný, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. prosincem 2021 a netrvala v jejím časovém okně prvních čtrnácti dní do data zveřejnění předpisu ve Sbírce zákonů.

Příklad 2: Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 15 dnů od 30. 11. 2021 do 14. 12. 2021.

Řešení: Zde už musíme teoretizovat. Pro jednoznačnost příkladu nyní předpokládejme, že se zákon ve Sbírce zákonů objeví dne 12. prosince. Na příspěvek nárok bude, ale jen za dny, které v časovém okně prvních čtrnácti kalendářních dní karantény dosahují, a nebo překračují datum integrace předpisu ve Sbírce zákonů. V tomto případě by tedy šlo pouze o dva dny a to 12. a 13. prosince, protože pouze tyto dny spadají jak do časového okna prvních 14 dní karantény a zároveň se kryjí s dobou integrace předpisu ve Sbírce zákonů. Za den 14. prosince příspěvek nenáleží, protože jsou dotyčnému poskytovány dávky nemocenského.

Poznámka: můj osobní názor je, že integrace předpisu do Sbírky zákonů nastane až po 13. prosinci a situace (respektive jí podobné mutace) nastíněná v příkladu 2 nenastane.  

Příklad 3: Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 14 dní od 2. 12. 2021 do 15. 12. 2021. Pátý den karantény měl pozitivní test na Covid-19 a lékař mu nařídil izolaci od 7. 12. 2021 do 21. 12. 2021.

Řešení: Zaměstnanci vznikne nárok na příspěvek, neboť mu byla nařízena karanténa začínající v prosinci od 2. 12. 2021. Karanténou podle mimořádného zákona č. xxx/2021 Sb. (zatím sněmovní tisk 50.) se rozumí i izolace a z pohledu tohoto zákona se jedná o jednu pokračující událost. Karanténa tak trvá nepřetržitě od 2. 12. 2021 do 21. 12. 2021. Příspěvek tedy přísluší od 2. 12. 2021 do 15. 12. 2021, tedy v době poskytování náhrad.

Výše příspěvku a jeho výpočet

Výše příspěvku a princip výpočtu zůstává stejný, jak bylo původně navrženo, přesto jej zrekapitulujme:

Zaměstnanci přísluší příspěvek  370 Kč/kalendářní den nejdéle po dobu prvních 14 kalendářních dní trvání nařízené karantény. Pozor: jsou tím myšleny skutečně kalendářní dny bez vazby na vypsané směny zaměstnanců. Pokud však součet mimořádného příspěvku a standardně poskytované náhrady mzdy/platu, odměny z dohody mimo pracovní poměr u konkrétního PPV zaměstnance přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Jinými slovy to znamená, že náhrada mzdy z důvodu karantény společně s mimořádným příspěvkem mohou být maximálně 90 % průměrného výdělku dotyčného PPV.

Příklad pro „nižší“ průměrný výdělek:

Zaměstnanec pracuje v rámci nemocensky pojištěného pracovního poměru. Má rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a to tak, že jeho směny jsou 8 hodin dlouhé každý den od pondělí do pátku. Dny sobota a neděle má volno. Průměrný výdělek dotyčného k datu 1. listopadu 2021 je 100,34 Kč/hod. Po odpracování směny dne 14. prosince 2021 je mu nařízena karanténa na 14 dní. Určete výši mimořádného příspěvku v karanténě.

Řešení:

Snímek obrazovky 2021-12-09 v 13.22.09.png

Příklad pro „vyšší“ průměrný výdělek:

Zaměstnanec pracuje v rámci nemocensky pojištěného pracovního poměru. Má rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a to tak, že jeho směny jsou 8 hodin dlouhé každý den od pondělí do pátku a dny sobota a neděle má volno. Průměrný výdělek dotyčného k 1. listopadu 2021 je 187,34 Kč/hod. Po odpracování směny dne 14. prosince 2021 je mu nařízena karanténa, která trvá 14 dní. Určete výši mimořádného příspěvku v karanténě.

Řešení:

Snímek obrazovky 2021-12-09 v 13.24.17.png

Další informace k mimořádnému příspěvku

Písemný doklad o zúčtovaném příspěvku

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující rovněž údaje o zúčtovaném příspěvku. Vzhledem k tomu, že je dále odkazováno na Zákoník práce a konkrétně §142, je patrné, že bude-li příspěvek vizualizován např. ve formě mzdové složky případně jinou adekvátní formou, bude dostatečné pro účely takového potvrzení to, že je součástí výplatního lístku, který je pak takovým potvrzením sám o sobě.

Zápočet příspěvků na pojistném na sociální zabezpečení

Zaměstnavatel odečte z částky pojistného na sociální zabezpečení odváděného za kalendářní měsíc částku, kterou zúčtoval zaměstnancům na příspěvku. V případě chyby nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény.

Zaměstnavatel bude reflektovat odečet z pojistného v novém tvaru výkazu Přehled o výši pojistného (dále jen PVPOJ), jedná se o aktuálně používanou větu XML tvaru výkazu. Připomeňme legislativní povinnost zasílání tohoto výkazu čistě v digitální podobě, nikoli podobě papírové.

Pokud by nastala situace typická zejména u malých organizací, kdy suma vyplacených mimořádných příspěvků bude vyšší než odvod pojistného, bude tento rozdíl přeplatkem na pojistném. A aby odpadla další administrativní zátěž s tím spojená, bude přímo výkaz PVPOJ v novém tvaru představovat žádost o úhradu přeplatku. Nebude tedy třeba provádět další akce a ČSSZ na základě výkazu PVPOJ vrátí přeplatky do 60 kalendářních dnů. Dojde-li k nesprávnému započtení mimořádných příspěvků, bude se jednat o dluh na pojistném se vším, co k tomu náleží!

Karanténu, náhrady mzdy ve standardním plnění 60 % redukovaného průměrného výdělku, bude možné nadále zahrnovat do programu Antivirus A (platí do konce roku 2021 a bude patrně opět prodloužen).

Mimořádný příspěvek je plnění od daně osvobozené, a tím pádem nepodléhá ani odvodu sociálního a zdravotního pojistného.

Mimořádný příspěvek není součástí čisté mzdy a není možné jej postihnout exekucí/insolvencí, a to ani díky §312 OSŘ.

Zatím nedošlo k vyjasnění přesných postupů stran návaznosti jednotlivých sociálních událostí na sebe ze strany ČSSZ. Jakmile se to stane, vše objasníme. Snad to bude již v další novince.

Veškeré záležitosti související s karanténou/izolací, mimořádným příspěvkem a krizovým ošetřovným, které bude platit skutečně od 1. listopadu 2021 (opět míří do Senátu) shrnuje záznam z videokurzuMimořádný příspěvek v karanténě od 1. 12. 2021 a krizové ošetřovné, který si můžete objednat na adrese mzdyapp@tcc.cz.

Délka videokurzu: 1 hodina 35 minut 

Cena videokurzu: 800 Kč bez DPH

Obsah

 • Karanténa a její pozice ve mzdové a personální oblasti
 • Co je a není karanténa
 • Rozdíly karantény oproti ostatním titulům DPN
 • Karanténa pohledem Zákoníku práce
 • e-Neschopenky a detekce karantény, změny v e-Neschopenkách od 1. prosince 2021
 • Karanténa/izolace/běžná DPN návaznosti/nenávaznosti mezi nimi  
 • Změna od 1. prosince 2021: příspěvek v karanténě
 • Srovnání s „jarní“ verzí a rozdíly
 • Pravidla pro nárok na příspěvek
 • Principy výpočtů výší příspěvků
 • Započtení s odvodem pojistného 
 • Vazba na exekuce / insolvence
 • Snížení odvodu pojistného, řešení přeplatků na pojistném
 • Krizové ošetřovné a vazba na pracovně právní agendu
 • Postupy mzdové účetní 
 • Dotazy diskuze