Povinnost zaměstnávat OZP

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) má každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru. Povinný podíl činí 4 %. Tuto povinnost zaměstnavatelé mohou plnit:

  1. zaměstnáváním v pracovním poměru,
  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78 ZZ), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám (tzv. „náhradní plnění”),
  3. odvodem do státního rozpočtu,
  4. kombinací uvedených způsobů.

  5. Náhradní plnění z pohledu dodavatelů.

Zaměstnavatelé, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele, a osoby samostatně výdělečně činné (dále OSVČ) mohou poskytnout pro účely naplnění povinného podílu náhradním způsobem zadané zakázky všem odběratelům do výše 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. Za rok 2022 půjde o průměrnou mzdu z roku 2021, která nově činí 37 047 Kč, a její 28násobek 1 037 316 Kč (to je částka za jednoho přepočteného zaměstnance u dodavatele při plnění za rok 2022).

Výpočet pro účely náhradního plnění za rok 2022

Pro účely náhradního plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením za rok 2022 se počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb od jednoho dodavatele uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých dodavatelů definovaných výše pod písmenem b) ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku zjištěné ČSÚ, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí (sedminásobek činí 259 329 Kč).

Odvod do státního rozpočtu

Z průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se stanoví povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením. Pokud zaměstnavatel neplní povinný podíl zaměstnávání nebo s kombinací s náhradním plněním, bude pro náhradní plnění vycházet ze sedminásobku průměrné měsíční mzdy (bez DPH) v národním hospodářství za 1.–3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Nesplní-li zaměstnavatel svoji povinnost zaměstnáváním nebo náhradním plněním, je povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu, o kterou nesplnil tuto povinnost, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství (za rok, v němž povinnost plnit povinný podíl vznikla), a to do 15. února následujícího roku. Do stejného termínu na určeném formuláři oznámí úřadu práce způsob plnění. Za rok 2022 je to částka 92 617,5 Kč (2,5 x 37 047 Kč) za jednoho zaměstnance, o kterého nebyl povinný podíl naplněn prvními dvěma způsoby.

Volno pro táborové vedoucí 2022

Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy činí (v rámci Pracovního volna pro jiný úkon v obecném zájmu [§ 203 odst. 2 písm. h) zákoníku práce]) výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno. Průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2021 činí 37 047 Kč a bude tedy platná pro taková volna v roce 2022.

Částečná práce („kurzarbeit“)

Částečná práce má již pevnou pozici v legislativě, byť zatím nebyla využita. Pokud však bude částečná práce v roce 2022 aplikována, tak se bude jednat o proplácení 80 % z vyplacených náhrad na překážky + povinného pojistného zaměstnavatele z těchto překážek. Maximálně však do 1,5 násobku průměrné mzdy pro účely zaměstnanosti (37 047 Kč) – to by tedy byla částka: 55 570 Kč!