fbpx

Jak to tedy nakonec celé je?

Stále platí, že půjde de-facto o shodný postup s jarní variantou mimořádného příspěvku jen s touto odlišností:

  • Mimořádný příspěvek v karanténě na jaře nepříslušel těm zaměstnancům, jimž byla nařízena karanténa v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí (s výjimkou pracovních/služebních cest). Tato, tehdy dle Senátu diskriminační podmínka, v zákoně chybí, což je dle mého názoru pozitivní informace.

Mimořádný příspěvek tak bude příslušet nejdříve od 1. 12. 2021 těm zaměstnancům, lépe řečeno pracovněprávním vztahům zaměstnanců, v rámci kterých přísluší i náhrady mzdy (platu), respektive odměny z dohod mimo pracovní poměr, a to v době nejdéle prvních 14 dní takové nařízené karantény/izolace. Zároveň bude muset platit, že taková karanténa trvá alespoň do dne v němž bude zákon publikován ve sbírce zákonů. Zákon byl publikován ve sbírce zákonů dne 23. 12. 2021 jako zákon číslo: 518/2021 Sb.

Každý pracovněprávní vztah (dále jen PPV) zaměstnance se posuzuje samostatně. Tedy například, když bude mít zaměstnanec u téhož zaměstnavatele jak pracovní poměr (nemocensky pojištěný), tak zároveň paralelně běžící a též nemocensky pojištěnou např.: dohodu o provedení práce a bude-li zároveň v karanténě v rámci obou PPV (což by se mělo logicky stát), bude mít zaměstnanec nárok na mimořádný příspěvek až 370 Kč za kalendářní den trvání karantény v rámci obou PPV.

Mimořádný příspěvek tedy nikdy nepřísluší takovému zaměstnanci, jemuž byla nařízena karanténa před datem 1. 12. 2021 přesto, že karanténa v prosinci trvá byť až do data účinnosti zákona.

Zvláštní roli zde bude hrát přesné datum integrace předpisu do Sbírky zákonů. To už víme, že je den 23. 12. 2021. Viz příklady níže.

Příklad 1: Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 10 dní od 23. 11. do 2. 12. 2021.

Řešení: Na příspěvek nárok není vůbec žádný, neboť mu karanténa byla nařízena před 1. prosincem 2021.

Příklad 2: Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 15 dnů od 01. 12. do 15. 12. 2021.

Řešení: Na příspěvek nárok nebude, přestože karanténa vznikla v prosinci. Důvodem je, že netrvala alespoň do 23.12. tj. do data uveřejnění zákona ve sbírce zákonů. 

Příklad 3: Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 28 dní (dvě karantény za sebou = jedna sociální událost) od 1. 12. do 28. 12. 2021.

Řešení: Zaměstnanci vznikne nárok na příspěvek, neboť mu byla nařízena karanténa začínající v prosinci od 1. 12. 2021 a zároveň tato karanténa trvala alespoň do 23. 12. Příspěvek tedy přísluší za dny vyplácení náhrad mzdy/platu (odměny), tj. od 1. 12. do 14. 12. 2021.

Příklad 4: Zaměstnanci byla nařízena karanténa na 14 dní od 10. 12. do 23. 12. 2021. Pátý den karantény měl pozitivní test na Covid-19 a lékař mu nařídil izolaci od 15. 12. do 28. 12. 2021.

Řešení: Zaměstnanci vznikne nárok na příspěvek, neboť mu byla nařízena karanténa začínající v prosinci od 10. 12. 2021. Karanténou podle mimořádného zákona č. 518/2021 Sb. se rozumí i izolace a z pohledu tohoto zákona se jedná o jednu pokračující událost. Karanténa tak trvá nepřetržitě od 10. 12. do 28. 12. Příspěvek tedy přísluší od 10. 12. do 23. 2. 2021, tedy v době poskytování náhrad.

Výše příspěvku a jeho výpočet

Výše příspěvku a princip výpočtu zůstává stejný, jak bylo původně navrženo, přesto jej zrekapitulujme:

Zaměstnanci přísluší příspěvek až 370 Kč za kalendářní den nejdéle po dobu prvních 14 kalendářních dní trvání nařízené karantény. Pozor: jsou tím myšleny skutečně kalendářní dny bez vazby na vypsané směny zaměstnanců. Pokud však součet mimořádného příspěvku a standardně poskytované náhrady mzdy/platu nebo odměny z dohody mimo pracovní poměr u konkrétního PPV zaměstnance přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží. Jinými slovy to znamená, že náhrada mzdy z důvodu karantény společně s mimořádným příspěvkem mohou být maximálně 90 % průměrného výdělku dotyčného PPV.

Příklad pro „nižší“ průměrný výdělek:

Zaměstnanec pracuje v rámci nemocensky pojištěného pracovního poměru. Má rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a to tak, že jeho směny jsou 8 hodin dlouhé každý den od pondělí do pátku. Dny sobota a neděle má volno. Průměrný výdělek dotyčného k datu 1. listopadu 2021 je 100,34 Kč/hod. Po odpracování směny dne 14. prosince 2021 je mu nařízena karanténa na 14 dní. Určete výši mimořádného příspěvku v karanténě.

Řešení:

Snímek obrazovky 2021-12-26 v 16.43.59.png

Příklad pro „vyšší“ průměrný výdělek:

Zaměstnanec pracuje v rámci nemocensky pojištěného pracovního poměru. Má rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu a to tak, že jeho směny jsou 8 hodin dlouhé každý den od pondělí do pátku a dny sobota a neděle má volno. Průměrný výdělek dotyčného k 1. listopadu 2021 je 187,34 Kč/hod. Po odpracování směny dne 14. prosince 2021 je mu nařízena karanténa, která trvá 14 dní. Určete výši mimořádného příspěvku v karanténě.

Řešení:

Snímek obrazovky 2021-12-26 v 16.44.52.png

Další informace k mimořádnému příspěvku

Písemný doklad o zúčtovaném příspěvku

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující rovněž údaje o zúčtovaném příspěvku. Vzhledem k tomu, že je dále odkazováno na Zákoník práce a konkrétně §142, je patrné, že bude-li příspěvek vizualizován např. ve formě mzdové složky případně jinou adekvátní formou, bude dostatečné pro účely takového potvrzení to, že je součástí výplatním lístku, který je pak takovým potvrzením sám o sobě.

Zápočet příspěvků na pojistném na sociální zabezpečení

Zaměstnavatel odečte z částky pojistného na sociální zabezpečení odváděného za kalendářní měsíc částku, kterou zúčtoval zaměstnancům na příspěvku. Případně v případě chyby atd., nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení karantény.

Zaměstnavatel bude reflektovat odečet z pojistného v aktuálně platném tvaru výkazu Přehled o výši pojistného (dále jen PVPOJ), jedná se o používanou větu XML tvaru výkazu. Připomeňme, legislativní povinnost zasílání tohoto výkazu čistě v digitální podobě, nikoli podobě papírové.

Pokud by nastala situace typická zejména u malých organizací, kdy suma vyplacených mimořádných příspěvků bude vyšší než odvod pojistného, bude tento rozdíl přeplatkem na pojistném. A aby odpadla další administrativní zátěž s tím spojená, bude přímo výkaz PVPOJ v novém tvaru představovat žádost o úhradu přeplatku. Nebude tedy třeba provádět další akce a ČSSZ na základě výkazu PVPOJ vrátí přeplatky do 60 kal. dnů. Dojde-li k nesprávnému započtení mimořádných příspěvků, bude se jednat o dluh na pojistném se vším co k tomu náleží!

Karanténu, stran náhrady mzdy ve standardním plnění 60 % redukovaného průměrného výdělku, bude možné nadále zahrnovat do programu Antivirus A (jeho platnost prodloužena do 28. února 2022).

Mimořádný příspěvek je plnění od daně osvobozené a tím pádem nepodléhá ani odvodu sociálního a zdravotního pojistného.

Mimořádný příspěvek není součástí čisté mzdy a není možné jej postihnout exekucí/insolvencí a to ani díky §312 OSŘ.

Došlo k vyjasnění přesných postupů stran návaznosti jednotlivých sociálních událostí na sebe ze strany ČSSZ. Tato záležitost je velmi důležitá a informovali jsme o ní v poslední novince, kterou najdete zde.