fbpx

Povinnosti zaměstnavatelů podle mimořádného opatření Č. j.: MZDR 461/2022-2/MIN/KAN (k 17.1.2022).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ukládá zaměstnavatelům povinnost zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců. Zaměstnancům se nařizuje, aby na výzvu zaměstnavatele podstoupili antigenní test. Ani toto mimořádné opatření však neukládá zaměstnanci povinnost sdělovat zaměstnavateli, zda je či není očkován. Nadále nelze zaměstnanci očkování nařídit a nelze zakázat neočkovaným vstup na pracoviště. Zaměstnavatel není oprávněn vést seznam zaměstnanců očkovaných a neočkovaných. Pokud by tak činil, pak jen se souhlasem zaměstnance.

Zaměstnavatel je nově povinen zajistit testování svých zaměstnanců s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště, a pro kontrolní účely musí zaměstnavatel vést evidenci provedených testů.

Všem zaměstnancům se nařizuje na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test, nejde-li o zaměstnance, který se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ním ve stejné domácnosti, nebo který nevykonává práci na pracovišti (home office, oddělená vrátnice a podobně).

V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test, musí zaměstnavatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, v jehož obvodu zaměstnavatel vykonává činnost. Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test, se nařizuje:

  • nosit respirátor třídy FFP2 po celou dobu přítomnosti na pracovišti,
  • dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a      
  • stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek. Zaměstnavateli se nařizuje zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami v době přítomnosti na pracovišti na nezbytnou míru.

Zaměstnanec není povinen podstoupit test, pokud:

  • podstoupil v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • podstoupil v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo
  • podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem.

Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat tyto skutečnosti záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo b) písemným potvrzení zaměstnavatele o tom, že u nich podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření.

Zaměstnavatel je povinen vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, výsledky testů. Zaměstnavatel je povinen uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů.

Zaměstnavatel musí zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, který obsahuje tyto údaje: název, případně jméno a příjmení a identifikační číslo zaměstnavatele, kontaktní telefonní číslo a adresa elektronické pošty zaměstnavatele, datum testování, jméno a příjmení testované osoby, její státní příslušnost, rodné číslo nebo datum narození, pokud jí nebylo přiděleno rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna, její adresa bydliště (ulice, číslo popisné, číslo evidenční, obec, poštovní směrovací číslo), její kontaktní telefonní číslo, případně adresa elektronické pošty, příslušný orgán nemocenského pojištění a informace, zda má být dané osobě vystaveno potvrzení o karanténě pro účely nemocenského pojištění (eNeschopenka), a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení.

Zaměstnanci, který si sám provedl nebo mu byl proveden test s pozitivním výsledkem, se nařizuje bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, pracoviště opustit a poskytnout součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu. Do doby nařízení karantény zaměstnanec nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu. Po ukončení karantény musí zaměstnanec podstoupit rychlý antigenní test, který bude proveden na pracovišti v první den, kdy po ukončení karantény bude přítomen na pracovišti. V případě, že se zaměstnanec po pozitivním antigenním testu podrobí testu PCR s negativním výsledkem, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví karanténu ukončí. Pro účely komplexnosti celkové evidence všech zaměstnanců bude nezbytné vést i evidenci zaměstnanců, kteří jsou oprávněně vyňati z testování viz výše a evidenci těch, kteří s ohledem na  povahu  práce nepřicházejí do styku s dalšími osobami nebo nepracují na pracovišti zaměstnavatele.

Všechny výše uvedené evidence provádí zaměstnavatel bez souhlasu subjektu údajů (vazba na GDRP) a uchovává je po dobu 90 dnů.  

Zaměstnavatelé budou od 17. 1. 2022 hlásit pozitivní výsledky samotestů zaměstnanců na Covid-19 prostřednictvím stránky Samotestování na webu (ÚZIS).

Zde je možné dokonce rovnou založit E-neschopenky* pro pozitivně testované zaměstnance. Autorizace k přihlášení probíhá skrze přístupy do datové schránky.

Podrobné informace a postupy jsou k dispozici zde: manuál.

Náhradu mzdy v prvních dnech pracovní neschopnosti hradí zaměstnavatel, který může současně čerpat Antivirus A nebo takzvanou izolačku (mimořádný příspěvek v karanténě/izolaci), kterou čerpá naopak zaměstnanec. Zaměstnanci, kteří neschopenku mít nebudou, mohou dál pracovat v karanténě z domova (home office).

Zaměstnavatel je povinen nahlásit pozitivní výsledky testování do dvou dní od provedeného testu.

V případě vydání e-neschopenky ze strany zaměstnavatele viz výše s diagnózou karanténa, obdrží zaměstnanec SMS zprávu na číslo telefonu, který byl zaměstnavatelem v hlášení uveden.

Po pozitivním antigenním samotestu bude karanténa trvat pět dní. V případě, že se v této době u zaměstnance vyskytnou příznaky onemocnění Covid-19, nevrací se po pěti dnech do práce, ale kontaktuje svého praktického lékaře. Ten ho případně pošle na PCR test. Při pozitivním výsledku nastupuje do izolace (DPN pokračuje), po negativním testu může lékař karanténu okamžitě ukončit.

Měsíčně bude možné bez úplaty absolvovat až pět testů. Za nakoupené testy pro zaměstnance mohou firmy žádat zpětně příspěvek od zdravotních pojišťoven až 60 korun na jeden test, u levnějších pak méně podle jejich ceny. Firmy, které dosud nežádaly, mohou žádost podat až po 1. březnu. Všichni zaměstnavatelé, kteří už testovali zaměstnance v předchozích vlnách epidemie a žádali pojišťovny o proplacení, mají zřízený přístup do aplikace a žádají vždy za celý kalendářní měsíc. Pouze ti, kterých se samotestování týká až po 17. 1. 2022, a dosud tedy nevykazovali vůči pojišťovnám náklady na samotesty, vykáží náklady najednou, a to od 1. 3. 2022," Od března, pokud by testování pokračovalo, by pak náklady vykazovali za každý měsíc.

*E-neschopenky

Automaticky generované eNeschopenky, které inicioval zaměstnavatel, potom sám zaměstnavatel pozná při doručení tak, že v údaji poznámka bude za textem "Profese" uveden následující text: „Karanténa testování zaměstnanců“.

Za současného stavu je nyní patrné, že lékaři začínají (na rozdíl od dosavadní praxe) ve větší míře vystavovat nové eNeschopenky bez ohledu na to, zda u pojištěnce existuje již dříve vystavená eNeschopenka od Krajské hygienické stanice (dále jen KHS), což je i ta automaticky generovaná na základě inicializace od zaměnstnavatele, a je proto bohužel třeba počítat s nárůstem počtu souběžných případů eNeschopenek vystavených KHS a ošetřujícími lékaři. Vůči zaměstnavatelům lze pak uvést, že obě takto vystavené eNeschopenky je třeba považovat za platné a hodnotit je jako souběh případu dočasné pracovní neschopnosti (která bude či nebude spojena s izolací – to bude záviset zpravidla na výsledku PCR testu) a případu karantény. Výhodou souběžného vystavování eNeschopenek pak může být v řadě případů větší transparentnost (jasné odlišení, po jakou dobu trvala karanténa).

Dále uveďme stručné vysvětlení k jednotlivým situacím, které mohou nastávat:

  • Na praktického lékaře se obrátí pojištěnec s příznaky, eNeschopenka od KHS není nalezena. Lékař tedy vystavuje novou eNeschopenku. Pokud současně zaměstnavatel nahlásí pozitivní AG test zaměstnance, je vystavena automaticky eNeschopenka (karanténa) i od KHS.
  • Na praktického lékaře se obrátí pojištěnec, který má pozitivní PCR test, eNeschopenka od KHS je již vystavena. Lékař může buď převzít eNeschopenku vystavenou KHS a zaslat hlášení o změně dg na U071, nebo vystavit novou eNeschopenku s dg U071. Dle zkušeností Mgr. Uhera ze SPL máme pak počítat s tím, že lékaři v praxi budou nejspíše volit ten postup, který je v jimi používaném SW technicky jednodušší (v některých SW je složitější vyhledání vystavené eNeschopenky – musí se zadávat číslo RDPN). Současně někteří lékaři mají negativní zkušenosti s tím, že pokud eNeschopenka převzatá od KHS trvá delší dobu, vznikají problémy s tím, že zůstává stále uvedeno pro zaměstnavatele v profesi „Karanténa“.
  • Na praktického lékaře se obrátí pojištěnec s příznaky, eNeschopenka od KHS je již vystavena. Pojištěnec má přitom proveden jen samotest v zaměstnání, covid tedy není prokázán (lékař nenařizuje izolaci). V těchto případech lze spíše doporučit vystavit novou eNeschopenku s příslušnou diagnózou (např. J069). Pokud bude následný PCR test pozitivní, měla by být změněna dg na U071, pokud negativní, zůstane neizolační dg po celou dobu trvání DPN (která může v řadě případů přesáhnout dobu trvání karantény od KHS). I v těchto případech je možné, že lékař eNeschopenku od KHS převezme, avšak jak i z výše uvedeného vyplývá, v situaci, kdy PCR test bude negativní, to je méně vhodné řešení (pro zaměstnavatele totiž zůstane v profesi stále slovo karanténa i po skončení šestidenní karantény vystavené KHS).

Pro úplnost informací uveďme, že KHS i nadále zakládají eNeschopenky také ručně, nejen automatem.

Automaticky vystavené eNeschopenky lze pak na naší straně odlišit tak, že v profesi je uvedeno „Karanténa testování zaměstnanců“. Tato úprava profese byla nasazena 18. 1. 2022 v poledne, předtím i u nich bylo uváděno jen slovo Karanténa.

Překryvy jednotlivých sociálních událostí budou tak zdá se čím dál častější. Máte-li v pravidlech návaznosti jednotlivých sociálních událostí i ve vazbě na mimořádný příspěvek zmatek, není se čemu divit. Aby vše bylo jasné, nabízíme videozáznam reflektující veškerá stávající pravidla

Záznam: Návaznosti DPN, karantén, izolací a mimořádný příspěvek od 1. prosince 2021 (délka záznamu 60 minut). Cena 500 Kč bez DPH.