Ošetřovné se poskytuje ze dvou důvodů, a to:

  • ošetřování nemocné osoby, která vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou. U onemocnění dítěte mladšího 10 let se podmínka potřeby ošetřování považuje vždy za splněnou.
  • péče o „zdravé" dítě mladší 10 let, protože škola či jiné zařízení (dále jen „škola") bylo uzavřeno z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, epidemie či jiné nepředvídané události. Dále z důvodu nařízení karantény dítěte nebo v případě, kdy osoba, která o dítě jinak pečuje, nemůže o ně pečovat ze zdravotních důvodů.

Krizový zákon odlišně upravuje některé podmínky nároku na ošetřovné při péči z důvodu uzavření školy a z důvodu karantény v souvislosti s onemocněním Covid-19 a u karantény i z jiného důvodu, nikoliv tedy poskytování ošetřovného při nemoci. V krizovém zákoně je speciálně upraveno poskytování ošetřovného se sazbou 80 % DVZ. To platí pro výpočet ošetřovného ve všech případech a zrušení podmínky žití v domácnosti ošetřovaného a ošetřujícího u nejbližších rodinných příslušníků, což je jinak součástí novely zákona o nemocenském pojistném 330/2021 Sb. V ostatních případech potřeby ošetřování se postupuje podle zákona o nemocenském pojištění, např. ošetřovné náleží maximálně po dobu 9 dnů (u osamělých osob 16 kalendářních dnů), kdežto při péči náleží ošetřovné neomezeně po celou dobu potřeby.

Nárok na ošetřovné podle krizového zákona při péči

Nárok na ošetřovné vzniká při péči:

  • o děti mladší 10 let (stejně, jako podle zákona o nemocenském pojištění),
  • nově o děti ve věku 10 let a starší, jsou-li nezaopatřené (tj. až do 26 let), jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (na základě rozhodnutí úřadu práce), a proto nemohou při uzavření školy nebo nařízení karantény zůstat doma bez pomoci jiné osoby,
  • o děti, které byly podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, posouzeny jako děti se speciálními vzdělávacími potřebami (např. autisté), jestliže nemohou navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření. V tomto případě není vždy podmínkou uzavření školy. Do školy by tyto děti mohly chodit, ale bude přijato takové opatření, které podmíní docházku do školy jeho splněním, a u těchto dětí je nebude možné splnit (podrobit se povinnému testování atd.)
  • osoby starší 10 let bez omezení věku, které jsou umístěné v zařízení určeném pro osoby závislé na pomoci jiné osoby, např. v denním stacionáři, pokud toto zařízení nemohou navštěvovat z důvodu karantény nebo jeho uzavření.

Nárok na ošetřovné podle krizového zákona u DPP a DPČ

Podle zákona o nemocenském pojištění není ze zaměstnání vykonávaného na základě těchto dohod nárok na ošetřovné. Podle krizového zákona je nárok jen při péči.

Pozor: Nárok na ošetřovné ani při péči podle krizového zákona není za dobu školních prázdnin, ředitelského volna, za dny pracovního klidu (zpravidla za sobotu a neděli), pokud ani za 1 den v týdnu, který byl pro zaměstnance pracovním, neměl nárok na ošetřovné, a za dobu po skončení zaměstnání.

Výše ošetřovného

Výše ošetřovného činí 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Tato sazba platí pro všechny případy ošetřovného poskytovaného z důvodu péče i z důvodu ošetřování. Zůstala zachována i minimální výše tj. 400 Kč za kalendářní den. Minimální výše ošetřovného ve výši 400 Kč platí jen u zaměstnanců v pracovním nebo služebním poměru, při kratším úvazku se poměrně snižuje a  platí jen při péči, nikoliv při ošetřování.

Ošetřovné se poskytuje po celou dobu potřeby péče. Počet střídání osob v péči není omezen. Podle zákona o nemocenském pojištění je možno se vystřídat jen jednou což platí pro ošetřování.

Společně hospodařící domácnost je pryč

Podmínkou nároku na ošetřovné podle zákona o nemocenském pojištění bylo až do 31. října 2021 to, aby ošetřovaná a ošetřující osoba žily ve společné domácnosti. Výjimka platila jen pro rodiče dítěte ve věku do 10 let, kdy se žití rodiče s dítětem ve společné domácnosti jen pro rodiče nevyžadovalo.

Od 1. listopadu 2021 neplatí podmínka žití ve společné domácnosti jak v případě ošetřování, tak i péče o:

  • příbuzného v linii přímé, tj. mezi rodičem a jeho dítětem, mezi vnukem a prarodičem, pravnukem a praprarodičem atd.,
  • sourozence zaměstnance, tj. o sestru nebo bratra,
  • manžela (manželku) zaměstnance nebo registrovaného partnera (partnerku) zaměstnance,
  • rodiče manžela (manželky), tj. tchána nebo tchyni, nebo rodiče registrovaného partnera (partnerky) zaměstnance.

Jestliže bylo již ošetřovné za dobu od 1. listopadu vyplaceno ve výší 60% DVZ, obdrží ošetřující osoba doplatek do 80% DVZ.  

Existují nové tiskopisy pro krizové ošetřovné https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021.