Nemocenské pojištění

Výše redukčních hranic

Změnou průměrné mzdy pro účely důchodového pojistného dochází ke změně výše redukčních hranic pro stanovení DVZ (denního vyměřovacího základu) pro nemocenské dávky, respektive náhrady v době prvních 14 kalendářních dní pracovní neschopnosti/karantén.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022:

a) první redukční hranice 1 298 Kč (1 182 Kč v roce 2021),
b) druhá redukční hranice 1 946 Kč (1 773 Kč v roce 2021),
c) třetí redukční hranice 3 892 Kč (3 545 Kč v roce 2021) .

Legislativní opora: Nařízení vlády č. 356/2021 Sb.

Hranice pro účast na nemocenském pojištění

I nadále pro rok 2022 zůstává stejná hranice započitatelného příjmu 3 500 Kč, která se uplatní pro posouzení, zdali jde o zaměstnání „ostatní“ či malého rozsahu a též jako rozhodný příjem v reálném období zpracování u tzv. zaměstnání malého rozsahu, a posouzení účasti na pojistném.

Prodloužení sledování podpůrčí doby u otcovské dovolené

Níže uvedenou změnou zákona o Nemocenském pojištění dochází od ledna 2022 k prodloužení podpůrčí doby otcovské poporodní péče z jednoho týdne na dva týdny.

Legislativní opora: 330/2021 Sb.

 

Sociální pojištění 

Maximální vyměřovací základ

Od ledna 2022 dochází na základě vyhlášení všeobecného vyměřovacího základu ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení. Ten je roven 48násobku průměrné mzdy pro účely důchodového pojistného.

Maximální vyměřovací základ je tedy pro rok 2022 roven částce: 1 867 728 Kč.

Legislativní opora: Nařízení vlády č. 356/2021 Sb.

 

Zdravotní pojištění

Minimální vyměřovací základ

Od 1. ledna 2022 dochází na základě nařízení vlády č. 405/2021 Sb. ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb. ve smyslu zvýšení minimální mzdy z hodnoty 15 200 Kč na 16 200 Kč pro měsíčně odměňované. Navýšení minimální mzdy má přímý vliv na změnu minimálního vyměřovacího základu pro účely zdravotního pojištění, jenž je roven výši minimální mzdy.

Legislativní opora: Nařízení vlády číslo 405/2021 Sb.

Vyměřovací základ zdravotního pojistného u osob, za něž je plátcem pojistného stát

Od 1. ledna 2022 dochází na základě nařízení vlády č. 253/2021 Sb. ke změně zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. V zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění se zvyšuje částka vyměřovacího základu pro platbu pojistného za osoby, za jež je plátcem pojistného stát (tzv. státní pojištěnci) z částky 13 088 Kč na 14 570 . Použije se u vyměřovacího základu zdravotního pojištění zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu jakéhokoli stupně, toho zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, respektive působí na chráněném trhu práce.

Legislativní opora: Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, Nařízení vlády 253/2021 Sb.

Hranice pro účast na zdravotním pojištění

Pro rok 2022 platí stále stejná hranice započitatelného příjmu pro účast na zdravotním pojistném ve výši 3 500 Kč pro specifické typy zaměstnání. Tato hranice započitatelného příjmu se uplatní pouze u těchto níže uvedených typů pracovněprávních vztahů:

 • člen družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován;
 • dohoda(y) o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele;
 • dobrovolný pracovník pečovatelské služby.

 

Daně 

Zálohová daň

Od ledna 2021 jsou v platnosti dvě sazby zálohového zdanění a to:

 • pro daňový základ do 155 644 Kč včetně se daní sazbou 15 %;
 • pro daňový základ nad 155 644 Kč se daní sazbou 23 %.

Roční hranice pro první sazbu je rovna částce 1 867 728 Kč/rok.

Zvýšení slevy na dani za poplatníka

Od ledna 2022 byla zvýšena základní sleva na dani na poplatníka na hodnotu 2 570 Kč/měsíc.

Legislativní opora: Zákon 609/2020 Sb.

Navýšení daňových zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě

Od 1. července 2021 došlo na základě změny Zákona o daních z příjmů ke změně §35 c v rámci 285/2021 Sb.

Daňové zvýhodnění na druhé dítě vzrostlo od 1. 7. 2021 o necelé tři tisíce Kč (z 19 404 Kč na 22 320 Kč za rok). Na třetí a každé další dítě vzrostlo daňové zvýhodnění o více než 3 600 Kč (z 24 204 Kč na 27 840 Kč za rok).

Na měsíční bázi se tak bavíme o růstu daňových zvýhodnění takto:

 • druhé dítě: z 1 617 Kč na 1 860 Kč/měsíc;
 • třetí a každé další dítě: z 2 017 Kč na 2 320 Kč/měsíc.

Částka daňových zvýhodnění pro tzv. druhé, třetí a každé další dítě, které jsou držiteli průkazu ZTP-P, je dvojnásobná. Nové hodnoty na bázi měsíčního zpracování se však uplatní poprvé až od ledna 2022.

Výše uvedená změna je s retroaktivní účinností, tzn., že tyto nové hodnoty jsou zpětně platné i za předchozí měsíce leden až červen 2021. K vyrovnání (vrácení přeplatku na dani, doplatku daňového bonusu) tedy dojde v rámci daňového přiznání nebo ročního zúčtování za rok 2021 (typicky: výplata za březen 2022).

Pro úplnost uveďme, že daňové zvýhodnění na tzv. první dítě zůstává ve stejné výši, tj. 15 204 Kč/rok (1 267 Kč/měsíc).

Hranice pro uplatnění srážkové daně

Od ledna 2021 byla zvýšena hranice pro uplatnění srážkové daně na hodnotu 3 501 Kč a ta zůstává i pro rok 2022 ve stejné výši.

Hranice pro uplatnění daňového bonusu

Od 1. ledna 2022 dochází ke zvýšení minimální mzdy z 15 200 Kč na 16 200 Kč u měsíčně odměňovaných zaměstnanců (nařízení vlády č. 405/2021 Sb.). Tato změna má přímý vliv také na hranici pro výpočet daňového bonusu od ledna 2022. Hranice pro nárok na daňový bonus je rovna polovině minimální mzdy platné na začátku roku zaokrouhlené na koruny dolů, tedy částce 8 100 Kč.

Legislativní opora: Zákon číslo 586/1992 Sb. o daních z příjmů, změna ustanovení § 35d odst. 4. a Nařízení vlády číslo 405/2021 Sb.,

Současně od roku 2021 byla zrušena horní hranice pro uplatnění daňového bonusu při ročním zúčtování (tato hranice činila dříve 60 300 Kč). Od ročního zúčtování za rok 2021 již bude daňový bonus vyplácen bez omezení. Spodní hranice pro daňový bonus v ročním zúčtování zůstává i nadále na 100 Kč a pro měsíční zpracování na 50 Kč.

Legislativní opora: 609/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

V rámci měsíčního zpracování mezd se od ledna 2022 odstraní horní hranice pro uplatnění měsíčního daňového bonusu (dříve 5 025 Kč). Spodní hranice pro daňový bonus v měsíčním zpracování, jak bylo uvedeno zůstává ve výši 50 Kč/měsíc.

Legislativní opora: Předpis 285/2021 Sb.

Průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí

6. 12. 2021 byla Českým statistickým úřadem zveřejněna částka průměrné mzdy za předchozí 3. kvartály roku a činí hodnotu 37 047 Kč. Změnou výše průměrné mzdy za 1. až 3. kvartál sledovaného období (roku 2021) dochází ke změně částky, jež musí organizace zaplatit v rámci plnění povinného podílu OZP za každého nezaměstnaného zdravotně postiženého zaměstnance, kterého měla jinak povinně zaměstnávat až do výše 4 % v průměrném evidenčním stavu všech zaměstnanců. Suma 2,5násobku průměrné mzdy činí pro rok 2021 částku: 92 617,5 Kč.

Dalším bezprostředním vlivem je dále to, že průměrná mzda 37 047 Kč se v roce 2022 použije pro strop refundace hrubých nákladů ze strany ČSSZ na náhrady mzdy zaměstnance v rámci týdenního volna pro práci s mládeží.

Legislativní opora: uveřejnění průměrné mzdy za 1 až 3 čtvrtletí roku 2021 Statistickým úřadem ze dne 6. prosince 2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 495/2021 Sb.

 

Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy 

Zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2022 dochází na základě nařízení vlády č. 405/2021 Sb. ke změně nařízení vlády č. 567/2006 Sb. ve smyslu zvýšení minimální mzdy z hodnoty 15 200 Kč na 16 200 Kč pro měsíčně odměňované. U hodinově odměňovaných se jedná o zvýšení částky z původních 90,5 Kč/hod na 96,4 Kč/hod pro stanovenou pracovní dobu 40 hod/týden.

Legislativní opora: Nařízení vlády číslo 405/2021 Sb.

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

Díky zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2022 rostou hodnoty nejnižších úrovní zaručených mezd:

Nejnižší úroveň zaručené mzdy

Legislativní opora: Nařízení vlády č. 405/2021 Sb.

 

Srážky ze mzdy

Částka životního minima jednotlivce

Částka životního minima jednotlivce je od dubna 2020 ve výši 3 860 Kč a ta i pro rok 2022 zůstává stejná. Částka představuje společně s normativními náklady na bydlení "základnu" pro výpočet srážek ze mzdy.

Částka normativních nákladů na bydlení

Součástí výpočtového základu pro srážky ze mzdy je kromě životního minima jednotlivce, též částka normativních nákladů na bydlení. Od ledna 2022 dochází ke změně částky normativních nákladů na bydlení na hodnotu 6 815 Kč.

Legislativní opora: nařízení vlády č. 507/2021 Sb.

Náklady plátce mzdy ve srážkách mezd

Níže uvedenou změnou Občanského soudního řádu dochází k podstatné změně v oblasti provádění srážek ze mzdy. Z této změny vyplývá, že plátce mzdy (tj. zaměstnavatel) si bude moci odečíst ve vlastní prospěch paušálně stanovenou částku na každého dlužníka, ale pouze jednou (každý měsíc), i když má dlužník více srážek ze mzdy, za "administrativu" spojenou s prováděním této náročné agendy.

V návrhu vyhl. Ministerstva spravedlnosti je paušální částka stanovena ve výši 50 Kč za jednoho dlužníka.

Náhrada se může vyplatit pouze za srážky, které byly plátci mzdy (zaměstnavateli) doručeny 1. 1. 2022 nebo později.

Legislativní opora: 286/2021 Sb.

 

Veškeré legislativní změny a nejen tyto, je možné detailně shlédnout ve videozáznamu v podání Tomáše Smutného:
Změny mzdové agendy od ledna 2022.

Délka: 4 hodiny 28 minut
Cena: 2 200 Kč

Tento videozáznam si můžete zakoupit na adrese: mzdyapp@tcc.cz.

Obsah kurzu:

 • Úvod – nejdůležitější platné změny
  • Přehled změn, ke kterým došlo v druhé polovině roku 2021 a platí i pro rok 2022
   • změny v zákoně o zaměstnanosti – kurzarbait
   • srážky ze mzdy – náhradní výživné, chráněný účet
   • daňové zvýhodnění na děti
  • Změny od 1. ledna 2022
  • Zvýšení minimální mzdy a její vlivy napříč odměňováním
  • Změny zákona o nemocenském pojištění
   • otcovská poporodní péče, dlouhodobé ošetřovné, OČR
  • zvýšení průměrné mzdy v národním hospodářství pro účely důchodového pojištění a její vlivy
 • A znovu ta dovolená
  • kompletní zopakování pravidel výpočtu nároku na dovolenou v příkladech
  • praktické zkušenosti s novým výpočtem dovolené
  • upozornění na nejčastější chyby
  • řešení složitějších příkladů na které se neustále ptáte
 • Srážky ze mzdy od ledna 2022
  • normativní náklady na bydlení
  • zvýšení nezabavitelných částek
  • příklady výpočtů jednotlivých typů pohledávek
  • komplikované příklady
  • zápočtový list ve vazbě na srážky ze mzdy
 • Změny ve zdravotním pojištění
  • snížení vyměřovacího základu u poživatelů invalidních důchodů v r. 2022 a podmínky pro uplatnění
  • minimální vyměřovací základ
  • osoba bez zdanitelných příjmů, pojištěnci státu
 • Detailně k průměrnému výdělku
  • výpočet průměrného výdělku hodinového, měsíčního
  • odměny za delší časové období
  • pravděpodobný průměrný výdělek
  • používání průměrného výdělku v příplatkových mzdách, jako náhrady mzdy při překážkách v práci, jako náhrada mzdy (platu, odměny u DPČ) při dočasné pracovní neschopnosti
  • praktické příklady výpočtu průměrného výdělku
  • vnitřní předpis zaměstnavatele o průměrném výdělku
 • Změny sazeb cestovních náhrad a jejich vliv
 • Povinné plnění OZP
 • Nové vzory výkazů od ledna 2022

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na adrese: mzdyapp@tcc.cz.