fbpx

Frekventovaný dotaz od zákazníků a externích partnerů stejně jako metodiků na mzdy, co mi přistává aktuálně ve schránce, zní: „Co to je proboha za zmatek stran normativních nákladů na bydlení, které mají bezprostřední vliv na výpočet srážek ze mzdy?"

Zákonem 17/2022 Sb. se změnil zákon 117/95 Sb. o Státní sociální podpoře. Změny by měly pomoci občanům, kterým se z důvodu výrazného růstu cen energií nedostávají finanční prostředky na úhradu dalších životních potřeb.

Do zákona se vložil nový § 26a, „Částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022,“ kde podle odst. 1 se pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 navyšují pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši o částky stanovené v odstavci 2. V odst. 2 písm. a) se mimo jiné navyšuje částka normativních nákladů v bytech užívaných na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel v bytě obývaném jednou osobou o 1 120 Kč. Tzn., že částka normativních nákladů, která platí od 1. 1. 2022 ve výši 6 815 Kč by se navýšila o 1 120 Kč na 7 935 Kč.

Z této částky se vychází i při výpočtu základní částky, která nesmí být podle § 278 OSŘ sražena povinnému (viz § 1 NV 595/2006 Sb.). Vzhledem k tomu, že tento zákon nabyl účinnosti dnem 28. 1. 2022 a změny by se měly použít již za měsíc leden 2022, znamenalo by to, že se musí srážky ze mzdy za měsíc leden provést již podle navýšené nezabavitelné částky… Vyvstávají dvě otázky:

 1. Jak by toto navýšení nezabavitelných částek zaměstnavatel mohl vůbec technicky zvládnout, když zákon vyšel 28. 1. a zaměstnavatel zpracovává mzdy za leden již od 1. 2., a měl tak na to vlastně jen jeden pracovní den?
 2. Není náhodou tato změna orientována jen pro příspěvek na bydlení, a tedy srážek ze mzdy se vůbec netýká?

Z mého pohledu nemá výše uvedený zákon ovlivňovat výpočet nezabavitelných částek pro oblast srážek ze mzdy, domnívám se tak z těchto důvodů:

 1. Nezabavitelné částky atd. se počítají v souladu s Nařízením vlády 595/2006 Sb. dle §1 s jasným odkazem na § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a NIKOLI s odkazem na nový §26 a)
 2. V novém §26 a) skrze zákon 17/2022 Sb. je psáno „…Částky měsíčních normativních nákladů na bydlení … se navyšují pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši …“ – účel je tedy za mě zcela jasný = příspěvek na bydlení a nikoli kontext na částky nezabavitelné atd.
 3. Nu a konečně, po prostudování důvodové zprávy sněmovního tisku https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=116&CT1=0, jenž byl předobrazem zákona 17/2022 Sb., lze konstatovat, že tato úprava byla provedena za účelem zvýšení „Příspěvku na bydlení“, a tedy nikoli pro oblast srážek ze mzdy. Tedy vykládat tuto úpravu šířeji, než byla zamýšlena, se domnívám, nelze, i když kdo ví...

Ministerstvo spravedlnosti se k tomu staví ve svých oficiálních vyjádřeních jasně. Výše uvedenou změnu je nutné reflektovat ve výpočtu srážek ze mzdy již od ledna 2022. To by znamenalo novou výši nezabavitelných částek, maximální výši třetin a i stanovení hranice pro provádění srážek bez omezení. Otázkou nyní je, jestli zvítězí zdravý rozum, a nebo výše uvedený postoj Ministerstva spravedlnosti. Čekáme ještě na další vyjádření z MPSV.

Pokud by snad nezvítězil „zdravý rozum“, jak se to bohužel u nás mnohdy stává, by tato změna znamenala, že:

 • životní minimum jednotlivce bude 3 860 Kč + normativní náklady na bydlení 7 935 Kč = 11 795 Kč. 

V důsledku toho:

 • nezabavitelná částka na osobu povinného bude ¾ z 11 795 = 8 846,25 Kč;
 • na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné ⅓ z 8 846,25 = 2 948,75 ;
 • částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení = 23 590 (11 795 x 2);
 • maximální výše jedné třetiny = 7 863 .

V příštím týdnu snad budeme moci tuto nepříjemnou situaci jednoznačně uzavřít, ať už s jakýmkoli daným postupem, a nebo přichází v potaz ještě další varianta: Budeme, tak jak tomu bylo historicky, v případě daňového bonusu čekat několik let, až nám soud sdělí, jak to má (mělo) být správně?

 

K tématu srážky ze mzdy nabízíme videokurz: Srážky ze mzdy, exekuce, insolvence 2022 (délka = 4 hodiny).

Jedná se o kompletní objasnění všech pravidel výpočtů exekučních i insolvenčních srážek na modelových příkladech.

Co Vám videokurz přinese?

Cílem videokurzu je seznámit účastníky se všemi záležitostmi, jež jsou podstatné pro správné postupy při zpracování exekučních a insolvenčních srážek ve mzdové agendě.

Komu videokurz doporučujeme?

Videokurz je určen pro začínající i pokročilé mzdové účetní, personalisty, případně vedoucí zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled na tuto širokou problematikou a být v souladu s legislativními postupy při provádění exekučních i insolvenčních srážek.

Program

 • Normativní náklady na bydlení
 • Srážky bez souhlasu a se souhlasem
 • Srážky přednostní a nepřednostní
 • Nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy, nezabavitelná částka a vyživované osoby
 • Povinnosti zaměstnavatele při přijetí nového zaměstnance ve vztahu ke srážkám
 • Povinnosti při ukončení zaměstnání ve vztahu ke srážkám ze mzdy, zápočtový list
 • První a další plátce mzdy
 • Postup při výpočtu srážek
 • Povinnosti plátce příjmu
 • Souběh exekucí
 • Problematika daňových bonusů, přeplatků z ročního zúčtování i odstupného
 • Problematika výživného + novinka od 1. 7. 2021: náhradní výživné v příkladech a názorných grafických animacích
 • Sankce při porušení povinností
 • Praktické příklady na jednotlivé druhy srážek
 • Dohody o srážce ze mzdy podle občanského zákoníku
 • Exekuce a dočasná pracovní neschopnost
 • Exekuční srážky při dlouhodobé pracovní neschopnosti, v době pobírání peněžité pomoci v mateřství
 • Doručování exekucí prostřednictvím datové schránky
 • Insolvenční zákon, osobní bankrot zaměstnance, insolvenční rejstřík, insolvenční správce, insolvenční soudce

Cena: 2 200 Kč/účastník

Pro více informací či objednání videokurzu nás neváhejte kontaktovat na adrese: mzdyapp@tcc.cz.