fbpx

Zákonem 142/2022 Sb. dochází s účinností již od 1. 7. 2022 ke změně v ustanovení § 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů v souvislosti s nepeněžním příjmem zaměstnance formou bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Ustanovení §6 odst. 6 ZDP od 1. 7. 2022 zní takto:

„(6) Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o vozidlo najaté nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla; je-li motorové vozidlo s nejvyšší vstupní cenou nízkoemisním motorovým vozidlem, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 0,5 % ze vstupní ceny tohoto motorového vozidla. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu kalendářního měsíce více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel s výjimkou nízkoemisních poskytnutých pro služební i soukromé účely a ve výši 0,5 % z úhrnu vstupních cen všech nízkoemisních motorových vozidel poskytnutých pro služební i soukromé účely. Vstupní cenou vozidla se pro účely tohoto ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v § 29 odst. 1 až 9.„

Z výše uvedeného plyne, že pokud vozidlo splňuje zadané podmínky, „přidaňuje“ se zaměstnanci od 1. 7. 2022 pouze 0,5 % vstupní ceny (tedy poprvé se to objeví ve zpracování mezd za měsíc červenec 2022). Zákon 142/2022 Sb. však navíc obsahuje přechodná ustanovení, která udávají režim zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň a to takto: snížení z 1 % na 0,5 % je platné zpětně od 1. 1. 2022, ale za měsíce leden až červen se provede až v ročním zúčtování případně daňovém přiznání. Pokud bude zaměstnanec povinen podat daňové přiznání (nebo se pro něj sám rozhodne), dojde k dorovnání, respektive snížení daňového základu v daňovém přiznání. Z tohoto důvodu dojde u dotčených zaměstnanců v obou případech k přeplatku na dani (pokud do výpočtu nezasáhnou další vlivy). Asi si říkáte, jak poznáte ono nízkoemisní vozidlo, že?

Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících rozumí silniční vozidlo kategorie M1 (osobní automobily s nejvýše 8 místy pro přepravu osob), M2 (autobusy s více než 8 místy pro přepravu osob a s nejvyšší přípustnou hmotností do 5000 kg) nebo N1 (nákladní automobily s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg), které:

  • nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a zároveň
  • nepřesahuje 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.

To jsme si pomohli, viďte? Oba výše uvedené parametry naleznete ve „velkém techničáku“ k vozu v části věnující se emisím. Zde jsou uvedeny limity CO2 ve výši XXX g/km a zároveň je zde pod nadpisem „EHS/ES/EU“ uvedeno konkrétní číslo normy, které je třeba porovnat s tabulkou EURO 1 až 6. Např. najdete zde (poslední tabulka v odkazu). Díky tomu je možné jednoduše zjistit, zdali dané vozidlo kritéria splňuje, či nikoli. Obecně lze konstatovat, že zatímco splnění normy EURO 5 nebo 6 nebude většinou žádný problém, tak u druhého kritéria tomu bude zcela naopak. Standardní vozy se spalovacími motory na emisní limit CO2 ve výši maximálně 50 g/km nedosáhnou! Lze tedy zjednodušeně tvrdit, že se tato změna týká de-facto elektromobilů nebo hybridních či plugin-hybridních vozidel!

 

Poznámka: stále platí, že o onu částku 1 %, respektive při splnění výše uvedených podmínek o částku 0,5 % se zvyšuje také vyměřovací základ obou pojistných.

 

Tomáš Smutný