fbpx

Dne 5. prosince 2022 byla ze strany Českého statistického úřadu vydána Průměrná mzda za 1. až 3. kvartál roku 2022 a je téměř jisté, že stejná hodnota bude obsažena i ve sdělení MPSV ve Sbírce zákonů. Jedná se o průměrnou mzdu pro účely zaměstnanosti a její hodnota meziročně roste z částky 37 047 Kč (rok 2021) na 39 306 Kč.

V dnešní aktualitě se podíváme na vlivy této částky v roce 2023 napříč mzdovou agendou.

Povinnost zaměstnávat OZP

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) má každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru. Povinný podíl činí 4 %. Tuto povinnost zaměstnavatelé mohou plnit

  1. zaměstnáváním v pracovním poměru;
  2. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78 ZZ), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám (tzv. „náhradní plnění”);
  3. odvodem do státního rozpočtu;
  4. kombinací uvedených způsobů.

E. Náhradní plnění z pohledu dodavatelů

Zaměstnavatelé, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele, a osoby samostatně výdělečně činné (dále OSVČ) mohou poskytnout pro účely naplnění povinného podílu náhradním způsobem zadané zakázky všem odběratelům do výše 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. Za rok 2023 půjde o průměrnou mzdu z roku 2022, která nově činí 39 306 Kč, a její 28násobek 1 100 568 Kč (to je částka za jednoho přepočteného zaměstnance u dodavatele při plnění za rok 2023).

Výpočet pro účely náhradního plnění za rok 2023

Pro účely náhradního plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením za rok 2023 se počet osob se zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb od jednoho dodavatele uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých dodavatelů definovaných výše pod písmenem b) ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku zjištěné ČSÚ, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí (sedminásobek činí 275 142 Kč).

Odvod do státního rozpočtu

Z průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se stanoví povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením. Pokud zaměstnavatel neplní povinný podíl zaměstnávání nebo s kombinací s náhradním plněním, bude pro náhradní plnění vycházet ze sedminásobku průměrné měsíční mzdy (bez DPH) v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Nesplní-li zaměstnavatel svoji povinnost zaměstnáváním nebo náhradním plněním, je povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu, o kterou nesplnil tuto povinnost, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství (za rok, v němž povinnost plnit povinný podíl vznikla), a to do 15. února následujícího roku. Do stejného termínu na určeném formuláři oznámí úřadu práce způsob plnění. Za rok 2023 je to částka 98 265 Kč (2,5 x 39 306 Kč) za jednoho zaměstnance, o kterého nebyl povinný podíl naplněn prvními dvěma způsoby.

Volno pro táborové vedoucí 2023

Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy činí (v rámci Pracovního volna pro jiný úkon v obecném zájmu [§ 203 odst. 2 písm. h) zákoníku práce]) výši průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno. Průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 činí 39 306 Kč a bude tedy platná pro taková volna v roce 2023.

Částečná práce („kurzarbeit“)

Částečná práce má již pevnou pozici v legislativě, byť zatím nebyla využita. Pokud však bude částečná práce v roce 2023 aplikována, tak se bude jednat o proplácení 80 % z vyplacených náhrad na překážky + povinného pojistného zaměstnavatele z těchto překážek. Maximálně však do 1,5násobku Φ mzda pro účely zaměstnanosti (39 306 Kč) – to by tedy byla částka 58 959 Kč!

 

Tomáš Smutný