fbpx

Lednem 2023 přichází zákonodárci s přepisem 452/2022 Sb. díky němuž se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.

Přepis řeší na jedné straně zbytečnou administrativní zátěž PLS (poskytovatelů pracovně lékařských služeb) a na straně druhé administrativní zátěž a finanční prostředky zbytečně vynakládané na straně zaměstnavatelů. Jak? 

Od 1. ledna 2023 došlo přepisem 452/2022 Sb. ke zrušení povinnosti zaměstnavatelů zajišťovat periodické lékařské prohlídky u nerizikových profesí v kategorizaci prací 1. a 2. Výjimku tvoří případy, kdy by periodické prohlídky samotný zaměstnavatel nebo zaměstnanec vysloveně vyžadovali. Z tohoto důvodu, protože se jedná o „volitelnou“ záležitost doporučuji postup zaměstnavatele specifikovat ve vnitřním předpisu. Níže uvedená tabulka znázorňuje od ledna 2023 platné intervaly periodických prohlídek ve vazbě na kategorizace prací.
Zdravotní prohlídky

Doplňme, že ostatních typů prohlídek se žádná změna nedotkla. Nadále tedy zaměstnavatel provádí vstupní, mimořádné, výstupní nebo následné prohlídky dle stále platných pravidel. Na závěr ještě krátká poznámka. Výše uvedený předpis rušící periodické zdravotní prohlídky nijak nemění povinnosti týkající se vstupních prohlídek, což již bylo uvedeno. Ministerstvo zdravotnictví však počítá dle slov zákonodárců s tím, že i vstupní zdravotní prohlídky budou pro kategorie prací bez rizika 1, 2. zrušeny, a to se stejným cílem = uvolnit lékařům ruce v péči o pacienty a zaměstnavatelům ušetřit finance a zbytečnou administrativu. Kdy to nastane? Těžko říci, předpoklad je, že v průběhu roku 2023. Nezbývá než se těšit.

Tomáš Smutný